Hotărârea nr. 10/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 6 79 mp. situat în Iaşi şos.Nicolina nr.101 bl.996 sc.D parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului către dl.Molie Ştefan în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 6,79 mp., situat în Iaşi, şos.Nicolina nr.101,bl.996,sc.D,parter,ap.2 şi concesionarea directă a terenului, către dl.Molie Ştefan, în vederea extinderii spaţiului existent

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.72534/03.11.2003, prin care dl.Molie Ştefan, în calitate de proprietar al apartamentului nr.2, din şos.Nicolina nr.101, bl.996, sc.D, parter, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 6,.79 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent prin contruirea unui balcon cu depăşirea dimensiunilor balcoanelor eixstente la etajele superioare;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.568/19.02.2003 precum şi Avizul favorabil al Consiliului Judeţean nr.31/PUD/2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind propreitatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,f privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 6,79 mp., situat în Iaşi, şos.Nicolina nr.101, bl.996, sc.D, parter.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 6,79 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, şos.Nicolina nr.101, bl.996, sc.D, parter, către dl.Molie Ştefan, în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unui balcon cu depăşirea dimensiunilor balcoanelor existente la etajele superioare.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 42,46 EURO/mp. sau 1.675.000 lei/mp., respectiv 288,30 EURO sau 11.373.000 lei pentru suprafaţa totală de 6,79 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 11,50 EURO/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Ciobanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10

din 26 ianuarie 2004