Hotărârea nr. 97/1996

H O T A R I R E privind însuşirea proiectului tehnic şi caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii "Bloc de locuinţe 250 Dacia în municipiul Iaşi" judeţil Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T A R I R E

privind însuşirea proiectului tehnic şi caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii "Bloc de locuinţe 250 Dacia în municipiul Iaşi" judeţil Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere referatul R.A.Citadin Iaşi, prin care solicită însuşirea proiectul tehnic şi a caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii "Bloc de locuinţe 250 Dacia în municipiul Iaşi", judeţul Iaşi,

            Avînd în vedere O.G.nr.12/1993 aprobată şi modificată prin Legea nr.83/1994, H.G.nr.727/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice art.1.11 alin.2,Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32/1993 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind investiţiile ce se finanţează de la buget, H.G.nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor, Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, H.G.nr.331/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Bloc de locuinţe 250 Dacia în municipiul Iaşi", judeţul iaşi, Hotărîrea Consiliului Local nr.36/1996 privind împuternicirea R.A.Citadin Iaşi de a contracta, urmări şi supraveghea lucrările de investiţii ce se finanţează din fonduri alocate conform O.G.nr.19/1994,

            In baza art.29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Se însuşeşte proiectul tehnic şi caietul de sarcini elaborat de S.C."OPTIMAL"S.R.L. - proiectant general - pentru obiectivul de investiţii "Bloc de locuinţe 250 Dacia municipiul Iaşi", judeţul Iaşi inclusiv lucrările de folosinţă generală aferente, întocmit în baza studiului de fezabilitate aprobat de către Guvernul României cu Hotărîrea nr.331/1996.

            Art.2 Prezenta hotărîre se va comunica R.A.Citadin Iaşi şI celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              S E C R E T A R,

      arh.George Carapanu                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.97

din 4 octombrie 1996