Hotărârea nr. 95/1996

H O T A R I R E privind înfiinţarea Biroului de organizare şi verificare a asociaţiilor de locatari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

H O T A R I R E

privind înfiinţarea Biroului de organizare şi verificare a asociaţiilor de locatari

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul personal salarizare, oreganizare şi Serviciul contencios privind necesitatea înfiinţării unui Birou pentru coordonarea activităţii Asociaţiilor de locatari,

          Avînd în vedere Legea nr.69/1991 art.44 lit.u) şi art.20 lit.d privind administraţia publică locală,

          Avînd în vedere Decretul nr.387/1977 privind Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţilor de locatari,

          In temeiul art.28 (1) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă înfiinţarea Biroului de organizare şi verificare a asocia

ţiilor de locatari, compus din 6 salariaţi 1n cadrul aceluiaşi număr de personal, în subordinea Secretarului Consiliului Local.

          Art.2 Organigrama şi Statul de funcţii vor fi modificate corespunzător art.1

          Art.3 Prezenta hotărîre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 S E C R E T A R,

    arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.95

din 4 octombrie 1996