Hotărârea nr. 9/1996

H O T Ă R Â R E privind revocarea hotărârilor nr.86/1995 şi nr.42/1996 ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind revocarea hotărârilor nr.86/1995 şi nr.42/1996 ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere necesitatea reglementării din punct de vedere juridic al pieţelor, târgurilor şi oboarelor de pe raza municipiului Iaşi,

          Având în vedere că pieţele agroalimentare, oboarele, bazarele existente pe teritoriul municipiului Iaşi sunt proprietatea publică a municipiului Iaşi,

          Având în vedere că în conformitate cu Legea nr.27/1994 taxele percepute de la pieţe se fac venit la bugetul local şi vor fi folosite cu precădere pentru modernizarea acestora şi pentru construcţia de noi pieţe,

          În conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991, Legii nr.27/1994 şi H.G.nr.19/1996,

          În temeiul art.29 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se revocă Hotărârea nr.86/1995 şi Hotărârea nr.42/1996 ale Consiliului Local.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

    ec.Alexandru Antoniţă                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.9

din 27 iunie 1996