Hotărârea nr. 88/1996

H O T Ă R Î R E privind aprobarea bugetului de venituri şI cheltuieli pe anul 1996 al Cantinei de ajutor social

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

H O T Ă R Î R E

privind aprobarea bugetului de venituri şI cheltuieli pe anul 1996 al Cantinei de ajutor social

 

          Consiliul local al municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finanţelor publice,

          Avînd în vedere prevederile Legii nr.29/1996 a bugetului de stat pe anul 1996,

          In temeiul art.21, lit.a, art.92-94 şI art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 la venituri în sumă de 983.499 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 983.499 mii lei, conform anexei nr.1.

          Art.2 Adoptă defalcarea veniturilor şI cheltuielilor pe capitole şI acţiuni prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărîre.

          Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija Secretarului Consiliului local, Serviciului buget contabilitate.

 

 

 

 

                                                                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           S E C R E T A R,

     ing.Liviu Buruiană                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.88

din 3o septembire 1996