Hotărârea nr. 77/1996

H O T A R I R E privind respingerii cererii de eşalonare la plata taxei de timbru pentru COZMA ADRIAN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R I R E

privind respingerii cererii de eşalonare la plata taxei de timbru pentru COZMA ADRIAN

 

            Consiliul local al municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.12956/1996, înregistrată sub nr.31149/1996, prin care se propune şI se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al municipiului Iaşi, referitor la eşalonarea plăţii taxei de timbru în valoare de 1.012.294 lei pentru domnul COZMA ADRIAN  din Iaşi, strCerna nr.4,bl.A3,sc.A,et.2,ap.4,,

            Avînd în vedere dispozţiile art.16 din O.G.nr.24/1995 pentru modificarea şI completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şI taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şI procedura statuată prin dispoziţiile H.G.nr.1174/1996,

            Avînd în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şI completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şI completată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se respinge cererea de eşalonare la plata taxei de timbru în valoare de 1.012.294 lei, formulată de domnul COZMA ADRIAN.

            Art.2 Prezenta hotărîre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTE,                                      S E C R E T A R,

        ing.Liviu Buruiană                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.77

din 30 septembrie 1996