Hotărârea nr. 72/1996

H O T A R I R E privind admiterea cererii domnului FLOREA T.IOAN domicialiat în Iaşi B-dul Cantemir nr.10 sc.A et.2 ap.11 pentru scutirea a 50% din taxa de timbru stabilită de Judecătoria Iaşi în sumă de 195.290 lei

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

            H O T A R I R E
privind admiterea cererii domnului FLOREA T.IOAN, domicialiat în Iaşi, B-dul Cantemir nr.10, sc.A, et.2, ap.11, pentru scutirea a 50% din taxa de timbru stabilită de Judecătoria Iaşi în sumă de 195.290 lei

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere dosarul înaintat de Administraţia Financiară a municipiului Iaşi, înregistrat cu nr.6352/8.02.1996, prin care se propune motivat scutirea a 50% din taxa de timbru stabilită de Judecătoria Iaşi în sumă de 195.290 lei, domnului FLOREA T. IOAN, domiciliat în Iaşi, B-dul D.Cantemir nr.10, sc.A, et.2, ap.11,

            Avînd în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare,

            Avînd în vedere dispoziţiile art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale , modificate şi completate prin art.16 din O.G.nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale şi ale art.13 din H.G.nr.506/1994,

            Avînd în vedere precizările privind competenţele de soluţionare a cererilor de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, aprobate prin Ordinul nr.412/1993, modificat prin ordinul nr.958/1994,

            Avînd în vedere art.4 lit.g din Procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul de Finanţe, aprobate prlin Ordinul 1147/1996,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Admite cererea domnului FLOREA IOAN, domiciliat în iaşi, B-dul D.Cantemir nr.10,sc.A,et.2,ap.11, pentru scutirea cu 50% a taxei de timbru stabilită de Judecătoria Iaşi în sumă de 195.290 lei.

            Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija Secretarului Consiliului Local persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             S E C R E T A R,

        ing.Liviu Buruiană                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.72

din 30 septembrie 1996