Hotărârea nr. 69/1996

H O T Ă R Î R E privind aprobarea afilierii Primăriei municipiului Iaşi la Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

H O T Ă R Î R E

privind aprobarea afilierii Primăriei municipiului Iaşi la Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Iaşi

 

          Consiliul Local al municipiului Iaşi,

Avînd în vedere adresa înaintată de Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Iaşi, Primăriei municipiului Iaşi pentru a contribui la promovarea şI realizarea obiectivelor Asociaţiei în calitate de membru colectiv,

          Avînd în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 alin.l din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şI completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă de principiu afilierea Primăriei municipiului Iaşi la Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Iaşi în calitate de membru.

          Art.2 Se aprobă plata sumei de 300.000 lei/anual ce reprezintă cotizaţie a Primăriei Municipiului Iaşi, membru colectiv în cadrul A.G.E.R.din contul extrabugetar nr.5004024541580.

          Art.3 Serviciul buget contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărîre.

          Art.4 Prezenta hotărîre va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

     ing.Liviu Buruiană                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.69

din 30 septembrie 1996