Hotărârea nr. 66/1996

H O T Ă R Î R E privind ratificarea protocolului referitor la programul "Iaşi oraş durabil"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Î R E

privind ratificarea protocolului referitor la programul "Iaşi oraş durabil"

 

 

          Consiliul local al municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere propunerea domnului consilier municipal Toma Virgiliu privind includerea oraşului Iaşi în " Carta oraşelor şi municipiilor din Europa" pentru o dezvoltare durabilă,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          ARTICOL UNIC : Se ratifică protocolul privind programul "IASI ORAS DURABIL".

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

                       Emil Brumaru                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.66

din 26 august 1996