Hotărârea nr. 59/1996

H O T Ă R Â R E privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de salubritate şi spaţii verzi - R.A.Citadin Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de salubritate şi spaţii verzi - R.A.Citadin Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere referatul întocmit de Biroul Preţuri şi Tarife privind reactualizarea tarifelor la activitatea de salubritate ca urmare a influenţelor provocate de către factorii specifici costului în interiorul preţului,

          Având în vedere H.G.nr.182/31.03.1995, H.G.nr.481/3.07.1995, H.G.nr.810/10.10.1995 şi a H.G.nr.210/28.03.1996,

          In temeiul art.28 din Legea nr.96/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă noile tarife ce vor fi practicate de R.A.Citadin Iaşi, pentru activitatea de salubritate şi spaţii verzi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.Citadin Iaşi şi celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R ,

     Emil Brumaru                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.59

din 26 augus t 1996