Hotărârea nr. 54/1996

H O T Ă R Î R E privind admiterea cererii S.C.CASA GRIG S.R.L.IASI de acordare a unor înlesniri la plată

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Î R E

privind admiterea cererii S.C.CASA GRIG S.R.L.IASI  de acordare a unor înlesniri la plată

 

          Consiliul local municipal Iaşi,

          Avînd în vedere dosarul înaintat de Administraţia Financiară a municipiului Iaşi, înregistrat cu nr.54232/19.06.1996, prin care se propune amînarea la plată a taxei de timbru în sumă de 79.425.350 lei în Dosarul nr.115/1996 aflat pe rolul Tribunalului judeţean Iaşi,

          Avînd în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare privind aprobarea bugetului local, formarea, administrarea şi executarea acestuia,

          Avînd în vedere dispoziţiile art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificate şi completate prin art.16 din O.G.nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale şi ale art.13 din H.G.nr.506/1994,

          Avînd în vedere art.4 lit.g din Procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare, administrate de Ministerul de Finanţe aprobate prin Ordinul nr.1147/27 mai 1996,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e:

          Art.l Se admite cererea S.C.CASA GRIG S.R.L.IASI de amînare la plată a sumei de 79.425.350 lei, reprezentînd taxă de timbru în dosarul nr.115/1996.

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată Administraţiei Financiare a municipiului Iaşi şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire prin grija Secretarului Consiliului local.

 

                                                                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR

     Emil Brumaru                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.54

din 26 august 1996