Hotărârea nr. 51/1996

H O T Ă R Î R E privind eşalonarea la plata taxei de timbru pentru doamna LUNCANU ELISABETA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Î R E

privind eşalonarea la plata taxei de timbru pentru doamna LUNCANU ELISABETA

 

          Consiliul local municipal Iaşi,

          Avînd în vedere adresa nr.7562/1996 a Administraţiei Financiare a municipiului Iaşi, înregistrat cu nr.29040/1996, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local, referitor la scutirea sau eşalonarea plăţii taxei de timbru pentru doamna LUNCANU ELISABETA,

          Avînd în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare privind aprobarea bugetului local, formarea, administrarea şi executarea acestuia,

          Avînd în vedere dispoziţiile art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificate şi completate prin art.16 din O.G.nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale şi ale art.13 din H.G.nr.506/1994,

          Avînd în vedere art.4 lit.g din Procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare, administrate de Ministerul de Finanţe aprobate prin Ordinul nr.1147/27 mai 1996,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e:

          Art.l Se aprobă eşalonarea la plata taxei de timbru în sumă de 39.579.600 lei pentru doamna LUNCANU ELISABETA din Iaşi, pînă la sfîrşitul anului calendaristic 1996.

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată Administraţiei Financiare a municipiului Iaşi şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire prin grija Secretarului Consiliului local.

 

                                                                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR

    Emil Brumaru                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.51

din 26 august 1996