Hotărârea nr. 34/1996

H O T Ă R Â R E privind modificarea preţului la biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea preţului la biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere solicitarea R.A.T.C. de a se majora preţul la biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun,

          Având în vedere avizele comisiei economice, juridice şi de prestări servicii,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.j,

          În conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă modificarea cuantumului preţului biletului de transport în comun de la 250 lei/călătorie la 350 lei/călătorie cu modificarea corespunzătoare a preţului abonamentelor conform anexei.

          Art.2 Se asgiruă transportul gratuit pentru pensionari pe mijloacele de transport în comun.

          Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 august 1996.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R,

      Dan Brezuleanu                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.34

din 29 iulie 1996