Hotărârea nr. 32/1996

H O T Ă R Â R E privind aprobarea sumei necesare executării în bronz a bustului "SCARLAT PASTIA"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea sumei necesare executării în bronz a bustului "SCARLAT PASTIA"

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere oferta prezentată de domnul Turcu Stefan privind executarea în bronz a bustului "Scarlat Pastia", şi referatul nr.30476/1996 a Serviciului buget contabilitate,

          Având în vedere prevederile Hotărârii nr.53 din 22.04.1996 a Consiliului Local privind realizarea fazei I - a bustului "SCARLAT PASTIA" de către sculptorul DAN COVATARU,

          Având în vedere principalele atribuţii şi competenţe ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 alin.2 lit.n şi o din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale,

          În temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă suma de 999.473 lei necesară executării fazei a II a în bronz a bustului "SCARLAT PASTIA".

          Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul buget contabilitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          S E C R E T A R,

     Dan Brezuleanu                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.32

din 29 iulie 1996