Hotărârea nr. 31/1996

H O T Ă R Â R E privind concesionarea fără licitaţie a unor suprafeţe de teren situate în Iaşi zona Tg.Cucu şi Prof.Paul nr.17 - Academiei de Arte "George Enescu" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea fără licitaţie a unor suprafeţe de teren situate în Iaşi, zona Tg.Cucu şi Prof.Paul nr.17 - Academiei de Arte “George Enescu”Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere adresa nr.29532/1996 a academiei de Arte “George Enescu”Iaşi, prin care solicită concesionarea unor suprafeţe de teren fără licitaţie,

          Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului, prin care se propune concesionarea suprafeţei de aproximativ 8440 mp. în zona Tg.Cucu şi 1346 mp. în str.Prof.Paul nr.17, în urma verificării situaţiei terenurilor,

          Având în vedere atribuţiile consiliilor locale statuate prin art.21 şi art.76 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor,

          În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de aproximativ 8440 mp.teren situat în Iaşi, zona Tg.Cucu şi 1346 mp. în str.Prof.Paul nr.17 - Academiei de Arte “George Enescu”Iaşi, în condiţiile art.12 lit.b din Legea nr.50/1991.

          Art.2 Primarul municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R,

      Dan Brezuleanu                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.31

din 29 iulie 1996