Hotărârea nr. 30/1996

H O T Ă R Â R E privind concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de 2294 mp.teren situat în Iaşi zona Ciurchi - Metalurgiei - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de 2294 mp.teren situat în Iaşi, zona Ciurchi - Metalurgiei - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere adresa nr.19835/1996 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren fără licitaţie, situat în zona Ciurchi - Metalurgiei,

          Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului, prin care se propune concesionarea suprafeţei de 2294 mp. în urma verificării situaţiei terenului,

          Având în vedere atribuţiile consiliilor locale statuate prin art.21 şi 76 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcăţiilor,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de 2294 mp.teren situat în Iaşi, zona Ciurchi - Metalurgiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în condiţiile art.12 lit.b din Legea nr.50/1991.

          Art.2 Redivenţa valorică a concesionării este de 200 lei/an respectiv 200 lei/mp/an, conform legii nr.50/1991 al.14.

          Art.3 Primarul municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R,

      Dan Brezuleanu                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.30

din 29 iulie 1996