Hotărârea nr. 26/1996

H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Splai Mal Drept Bahlui între Podul de Piatră şi Podul Roş"- municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Splai Mal Drept Bahlui între Podul de Piatră şi Podul Roş”- municipiul Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere referatul Serviciului Gospodărie Comunală a Consiliului Local, care propune aprobarea studiului de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Splai Mal Drept Bahlui între Podul de Piatră şi Podul Roş” - municipiul Iaşi,

          Având în vedere prevederile art.19 din Legea nr.10/1991 a finanţelor publice cu privire la aprobarea lucrărilor de investiţii,

          Având în vedere prevederile capitolului I art.18 din regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, aprobat prin H.G.nr.727/1993,

          Având în vedere prevederile ordinului nr.32/1993 al Ministerului de Finanţe prin care se aprobă Normele metodologice de elaborare a obiectivelor noi de investiţii,

          În baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Splai Mal Drept Bahlui între Podul de Piatră şi Podul Roş”, municipiul Iaşi, cu următorii indicatori tehnico-economici :

Valoarea totală a investiţiei            8.800.000 mii lei

(în preţuri 1996)

din care :

Construcţii montaj                         7.400.000 mii lei

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        S E C R E T A R,

      Dan Brezuleanu                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.26

din 29 iulie 1996