Hotărârea nr. 21/1996

H O T A R Â R E privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire şi refacere Podul Roş" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R Â R E

privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lărgire şi refacere Podul Roş”, municipiul Iaşi 

 

           Consiliul local municipal  Iaşi,

          Având  în vedere referatul  Serviciului Gospodărie Comunală a Consiliului local Iaşi care propune aprobarea studiului de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiţii “Lărgire şi refacere Podul Roş“, municipiul Iaşi

          Având în vedere prevederile art.19 din Legea nr.10/1991 a finanţelor publice cu privire la aprobarea lucrărilor de investiţii,

          Având în vedere prevederile capitolului I art.l,8 din regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, aprobat prin H.G.R.nr.727/1993,

          Având în vedere prevederile Ordinului nr.32/1993 al Ministerului de Finanţe prin care se aprobă Normele metodologice de elaborare şi aprobare a documentaţiilor tehnico-economice precum şi finanţarea  obiectivelor noi de investiţii,

          In baza art.29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

 

          Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiţii “Lărgire şi refacere Podul Roş”, municipiul Iaşi cu următorii indicatori economici:

- Valoarea totală a investiţiei                5.030.000 mii lei

           (preţuri 1996)

                din care

- Construcţii montaj                           4.500.000 mii lei

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Dan Brezuleanu

                                                                            

                                                                            S E C R E T A R,

                                                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

Nr.21

din 29 iulie 1996