Hotărârea nr. 151/1996

H O T Ă R Â R E privind virarea sumei de 150 mil.lei de la cap.57.02 "Invăţământ" 29 mil.lei de la cap.58.02 "Sănătate" şi 30 mil.lei de la cap.72.02 "Alte acţiuni" la cap.59 "Cultură şi Artă" în vederea asigurării salariilor pe lunile octombrie şi noiembrie 1996 pentru Teatrul "Luceafărul" şi Filarmonica "Moldova"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind virarea sumei de 150 mil.lei de la cap.57.02 "Invăţământ", 29 mil.lei de la cap.58.02 "Sănătate" şi 30 mil.lei de la cap.72.02 "Alte acţiuni" la cap.59 "Cultură şi Artă" în vederea asigurării salariilor pe lunile octombrie şi noiembrie 1996 pentru Teatrul "Luceafărul" şi Filarmonica "Moldova"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Serviciului buget - contabilitate prin care se propune virarea de credite de la cap.57.02."Invăţământ" - 150 mil.lei, cap.58.02."Sănătate" - 29 mil.lei şi cap.72.02 "Alte acţiuni" - 30 mil.lei, la cap.59.02 "Cultură şi Artă" în vederea asigurării salariilor pe lunile octombrie şi noiembrie 1996 la unităţile subvenţionate de Consiliul Local - Teatrul "Luceafărul" şi  Filarmonica "Moldova",

            Având în vedere aprobările Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.29 alin.5 şi alin.10 din Legea nr.72/1996 a finanţelor publice,

            Având în vedere prevederile art.43 lit.g din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale privind principalele atribuţii ale primarului,

            In temeiul art.20 alin.e, art.92-99 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă virarea sumei de 150 mil.lei de la cap.57.02 "Invăţământ", 29 mil.lei de la cap.58.02 "Sănătate" şi 30 mil lei de la cap.72.02 "Alte acţiuni" la cap.59 "Cultură şi artă" în vederea asigurării salariilor pe lunile octombrie şi noiembrie 1996 la unităţile de cultură subvenţionate de Consiliul Local : Teatrul "Luceafărul" şi Filarmonica "Moldova".

            Art.2 Serviciul buget contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

      Romeo Ciobanu                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.151

din 23 decembrie 1996