Hotărârea nr. 149/1996

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a proiectării studiului de fezabilitate pentru lucrarea "REFACERE ATENEU TATARASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a proiectării studiului de fezabilitate pentru lucrarea  "REFACERE ATENEU TATARASI"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul serviciului de gospodărie comunală şi locativă, prin care se solicită scoaterea la licitaţie publică a proiectării studiului de fezabilitate pentru lucrarea "REFACERE ATENEU TATARASI",

            Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei Guvernului României nr.12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice,

- Hotărârii Guvernului României nr.727/1994 privind aprobarea "Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice",

- Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/1996 privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru  obiectivul "REFACERE ATENEU TATARASI"

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1 Se încredinţează Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă organizarea licitaţiei pentru proiectarea studiului de fezabilitate al lucrării "Refacere Ateneu Tătăraşi"care va răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.

            Art.2 Pentru adjudecarea licitaţiei se aprobă forma "Licitaţie publică deschisă fără preselecţie"

Art.3 Se aprobă secretariatul organizatoric, av-ând următoarea componenţă :

Miron Dănuţ - inspector de specialitate la primăria municipiului Iaşi

Bîrlescu Lucica - şef serviciu Investiţii la R.A.Citadin.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         S E C R E T A R,

   Dănuţ Mugurel Cârlan                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.149

din 2 decembrie 1996