Hotărârea nr. 145/1996

H O T Ă R Â R E privind aprobarea şi numirea Comisiei de Licitaţie pentru adjudecarea execuţiei "CANALIZARE ALEEA SADOVEANU - MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea şi numirea Comisiei de Licitaţie pentru adjudecarea execuţiei "CANALIZARE ALEEA SADOVEANU - MUNICIPIUL IASI"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere :

- Ordonanţa Guvernului României nr.12/1993 privind achiziţia de bunuri şi investiţii publice aprobată şi modificată prin Legea nr.83/1994,

- Hotărârea Guvernului României nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor, cu următoarele art. :

            Art.1.2 Investiţiile cuprind executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente de toate categoriile, livrări şi montaje de utilaje,

            Art.2.2.Comisia de licitaţie are în componenţă reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,

            Art.2.5 Comisia de licitaţie este cuprinsă din minim 5 membri şi va cuprinde :

- preşedintele comisiei, care este de regulă un specialist al persoanei juridice achizitoare,

- reprezentantul Ministerului de Finanţe,

- reprezentantul Ministerului Lucrărilor publice şi Amenajarea Teritoriului,

- alţi reprezentanţi cu experienţă profesională.

            In baza art.20 pct.m şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării investiţiei conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Secretariatul comisiei de licitaţie se va asigura de ing.Dănuţ Miron - inspector de specialitate din partea organizatorului licitaţiei.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     S E C R E T A R,

                       Dănuţ Mugurel Cârlan                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.145

din 2 decembrie 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                       la hotărârea nr.145 din 2 decembrie 1996

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei lucrării ‘CANALIZARE ALEEA SADOVEANU - MUNICIPIUL IASI’

__________________________________________________________

Nr. Numele şi prenumele        Funcţia şi locul de                       Funcţia în

crt.                                                      muncă                           comisiei

__________________________________________________________

1. ing.Radu Onofrei                  Director-Primăria Iaşi               Preşedinte

2. Delegatul Ministerului            Se va nominaliza odată  Membru

     de Finanţă                          cu însuşirea documentaţiei

                                                de licitaţie                                    

3. Delegatul Ministerului            Se va nominaliza odată cu     Membru

    Lucrărilor Publice şi  însuşirea documentaţiei de

     Amenajarea Teri               licitaţie.

4. ing.Adriana Bulbaşa  Sef Birou Investiţii -                  Membru

                                                Primăria Iaşi

5. ing.Bîrlescu Ioan                Sef birou vînzări locuinţe

                                                 R.A.Citadin                            Membru

                                               

6. ing.Mărăşescu Cristina       S.C.Habitat  Proiect                    Membru

7. ing.Toma Virgiliu                   Consilier Municipal                   Membru

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dănuţ Mugurel Cârlan