Hotărârea nr. 139/1996

H O T Ă R Â R E privind solicitarea de declarare a utilităţii publice pentru lucrarea PRELUNGIRE BULEVARD DIMITRIE CANTEMIR

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind solicitarea de declarare a utilităţii publice pentru lucrarea

PRELUNGIRE BULEVARD DIMITRIE CANTEMIR

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Gospodărie Comunală din cadrul Consiliului Local Iaşi, prin care se solicită declararea de către Consiliul Judeţean iaşi a utilităţii publice pentru lucrarea sus menţionată,

           Având în vedere prevederile Legii nr.33/1994 art.7,

          In baza articolului 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă solicitarea privind declararea de utilitate publică pentru lucrarea PRELUNGIRE BULEVARD DIMITRIE CANTEMIR.

          Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             S E C R E T A R,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.139

din 2 decembrie 1996