Hotărârea nr. 129/1996

H O T A R I R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C. INTERNATIONAL COMPLEX S.A. în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                              

 

 

H O T A R I R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C. INTERNATIONAL COMPLEX S.A., în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere cererea S.C. INTERNATIONAL COMPLEX S.A., prin care solicită asocierea în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi,

            In conformitate cu prevederile art.2O lit.v şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă colaborarea  CONSILIULUI LOCAL  cu S.C. INTERNATIONAL COMPLEX S.A. ,  avînd ca obiect amplasarea de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi.

            Art.2 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi, să negocieze şi să semneze contractul de asociere.

            Contractul de asociere va fi prezentat în Consiliul Local.           

            Art.3  Amplasarea panourilor va fi avizată de către Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local.

            Art.4 Prezenta hotărîre va fi comunicată S.C. INTERNATIONAL COMPLEX S.A., Serviciului contencios şi buget contabilitate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              S E C R E T A R,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.129

din 2 decembrie  1996