Hotărârea nr. 126/1996

H O T A R I R E privind închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor pentru garaje şi spaţii comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R I R E

privind închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor pentru garaje şi spaţii comerciale

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere avizele date de către Comisia de urbanism pentru închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărîre, pentru construcţii de garaje şi spaţii comerciale,

          Avînd în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul A.T. şi S.A.U., Contencios,

          In conformitate cu prevederile art.21 şi art.78 din Legea nr.69/1991 şi următoarele şi a Hotărîrii nr.66/1996

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

          Art.2 Pe aceste amplasamente, se vor construi garaje şi spaţii comerciale.

          Art.3 Preţul de  pornire a licitaţiei va fi diferenţiat pentru garaje conform Hotărîrii nr.66/1996 a Consiliului Local şi pentru spaţii comerciale cel prevăzut de Legea nr.27/1994.

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           S E C R E T A R ,

       prof.Lorin Cantemir                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.126

din 28 octombrie 1996