Hotărârea nr. 115/1996

H O T A R I R E A privind aprobarea şi numirea Comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei blocului 250 Dacia municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R I R E A

privind aprobarea şi numirea Comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei blocului 250 Dacia municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere :

- Ordonanţa Guvernului României nr.12/1993 privind achiziţia de bunuri şi investiţii publice aprobată şi modificată prin Legea nr.83/1994 şi H.G.nr.592/1993,

- Hotărîrea Guvernului României nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor cu următoarele art.:

            Art.1.2.Investiţiile cuprind executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente de toate categoriile, livrări şi montaje de utilaje,

            Art.2.2.Comisia de licitaţie are în componenţă reprezentanţi ai ministerului de Finanţe şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

            Art.2.5 Comisia de licitaţie este compusă din minimum 5 membri şi va cuprinde :

- preşedintele comisiei, care este de regulă un specialist al persoanei juridice achizitoare,

- reprezentantul Ministerului Finanţelor,

- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului,

- Alţi reprezentanţi cu experenţă profesională.

            In baza art.20 pct.m şi 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei investiţiei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

            Art.2 Secretariatul comisiei de licitaţie se va asigura de către organizatorul licitaţiei R.A.Citadin.

            Art.3 Prezenta hotărîre se va comunica R.A.Citadin Iaşi şi celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 S E C R E T A R,

 

    prof.Lorin Cantemir                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.115

din 28 octombrie 1996

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la Hotărîrea nr.115 din 28 octombrie 1996

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie, în vederea adjudecării execuţiei blocului 250 Dacia, municipiul Iaşi

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele

 

Funcţia şi locul de muncă

 

    Funcţia în comisie

1.

ing.Onofrei Radu

Director tehnic

Preşedinte

2.

Delegatul Ministerului de

Finanţe

Se va nominaliza odată cu

însuşirea documentaţiei

de licitaţie

Membru

3.

Delegatul Ministerului

Lucrărilor Publice şi

Amenajarea Teritoriului

Se va nominaliza odată cu însuşirea documentaţiei de licitaţie

Membru

4.

Mărăşescu Cristina

Sef colectiv analize

econom.SC Habitat Iaşi

Membru

 

5.

Bîrlescu Ioan

Sef birou vânz.loc.fd.nou

R.A.Citadin

Membru

6.

arh.Carapanu George

Consilier municipal

Membru

7.

ing.Daşu Antimir

Consilier municipal

Membru

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

prof.Lorin Cantemir