Hotărârea nr. 114/1996

H O T A R I R E privind aprobarea asocierii CONSILIULUI LOCAL cu S.C.AGROSERVICE S.A.IASI în vederea realizării de spaţii comerciale provizorii în pieţele municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

H O T A R I R E

privind aprobarea asocierii CONSILIULUI LOCAL cu S.C.AGROSERVICE S.A.IASI  în vederea realizării de spaţii comerciale provizorii în pieţele municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere solicitarea S.C.AGROSERVICE  S.A.IASI, prin care solicită realizarea de spaţii comerciale provizorii în pieţele municipiului Iaşi,în vederea comercializării de produse proprii, construcţie ce va fi realizată în asociere cu Consiliul Local,

          In conformitate cu dispoziţiile art.21 lit.V şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local şi S.C.AGROSERVICE S.A. în vederea realizării de spaţii comerciale provizorii în pieţele municipiului Iaşi.

          Art.2 Asocierea va consta din teren din partea Consiliului Local şi edificarea construcţiei din partea S.C.AGROSERVICE S.A.IASI.

          Art.3 Se împuterniceşte Primarul municipiului Iaşi să negocieze şi să încheie contractul de asociere.

          Art.4 Prezenta hotărîre va fi comunicată Serviciului contabilitate, S.C.AGROSERVICE S.A. şi Serviciului contencios.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R

   prof.Lorin Cantemir                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.114

din 28 octombrie 1996