Hotărârea nr. 109/1996

H O T A R I R E privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la Federaţia municipiilor din România

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                             

 

 

 

H O T A R I R E

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la Federaţia municipiilor din România

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere Hotărîrea Federaţiei Municipiilor din România, adoptată în adunarea generală a Federaţiei Municipiilor din România,

          In conformitate cu dispoziţiile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă plata cotizaţiei, datorată de municipiul Iaşi, către Federaţia Municipiilor din România, a cărui membru fondator este în sumă de 20 lei/locuitor/an.

          Cotizaţia va fi virată în contul nr.245102024541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată Serviciului buget contabilitate.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        S E C R E T A R,                                                                                                                                                 prof.Lorin Cantemir                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.109

din 28 octombrie 1996