Hotărârea nr. 108/1996

H O T A R I R E privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea "Sărbătorilor Iaşilor"ce s-au desfăşurat între 12-15 octombrie 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

H O T A R I R E

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea "Sărbătorilor Iaşilor"ce s-au desfăşurat între 12-15 octombrie 1996

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere propunerile Serviciului buget - contabilitate şi Serviciul contencios privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea manifestărilor ocazionate de organizarea manifestărilor "Sărbătorilor Iaşilor" ce s-au desfăşurat între 12-15 octombrie 1996,

          In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Aprobă utilizarea sumei de 22.O26.801 lei din contul 5007014541580 deschis la Trezoreria Iaşi, pentru organizarea manifestărilor "Sărbătorile Iaşilor", desfăşurate în perioada 12-15 octombrie 1996, conform situaţiei anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija Secretarului Consiliului Local - Serviciului buget contabilitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

   prof.dr.ing.Lorin Cantemir                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.108

din 28 octombrie 1996

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                         ANEXA

                       

                                                                                    la Hotărîrea nr.108 din 28 octombrie 1996

 

 

1. S.C.Rompiro S.A.Orăştie - 9.505.744 lei, reprezentînd c/val jocuri de artificii, organizate pe esplanada Teatrului Naţional, c/val.F.655440/7.10.1996.

2.S.C.Tornada S.R.L.Iaşi şi S.C.SEDCOM LIBRIS S.A.Iaşi - 160.000 lei - reprezentînd c/val. corespondenţă a oficialităţilor invitate cu ocazia sărbătorilor.

3. S.C."KOLLIPO" S.R.L. şi S.C."Tornada" S.R.L.Iaşi - 153.000 lei - reprezentînd c/val.obiecte protocol şi cafea, oferite invitaţilor.

4. Carmaş Emil Mirel - 400.000 lei reprezentînd plata formaţiei folk care a participat la Sărbătorile Iaşilor.

5. S.C."POLIROM "S.A.Iaşi - 2.308.057 LEI - reprezentînd afişe, invitaţii, programe şi transmise oficialităţilor invitate.

6.Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Iaşi - 3.000.000 lei, pentru organizarea manifestării Festivalului Folcloric "Trandafir de la Moldova".

7. Fundaţia Coregrafică Română Iaşi - 3.000.000 lei  - pentru organizarea Festivalului de Creaţie Coregrafică.

8. R.A.Citadin Iaşi - 1.800.000 lei - reprezentînd c/val aranjamente florale executate în sala Consiliului Local.

9. Premiu acordat pentru domnul Oprea Stefan - 1.000.000 lei pentru merite deosebite în domeniul culturii.

10.Suma de 500.000 lei pentru domnul Harbuz pentru regizarea jocului de artificii din seara zilei de 14 octombrie 1996.

11.Suma de 200.000 lei pentru domnul Alistrat Cătălin - erou al Revoluţiei.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      S E C R E T A R,

  prof.dr.ing.Lorin Cantemir                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici