Hotărârea nr. 101/1996

H O T Ă R Î R E privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi Doamnei BARBARA STAMM

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Î R E

privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi,

Doamnei BARBARA STAMM

         

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale,

          In temeiul art.2o lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

          ARTICOL UNIC : Se conferă titlul de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi, DOAMNEI BARBARA STAMM, Ministru de Stat la Ministerul Bavariei pentru Muncă, ordine Socială, Familie, Femei şi Sănătate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

  prof.dr.ing.Lorin Cantemir                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.101

din 28 octombrie 1996