Hotărârea nr. 309/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020


finanțai


ea


HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru activității sportive a Asociației Baschet Club Athletic Constanța în sezonul competițional 2019-2020

locaJ al municipiului Constanta, întrunit în ședința extraordinară din


Consiliul data de _!__

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 150878/0(5.08.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specia itate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și orotecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat': sub numărul 152851/08.08.2019;

Având în vedere raportul final al sesiunii de selecție de proiecte sportive în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță" și „Sportul pentru Toți" înregistrai; sub nr. 148558/02.08.2019, prin care Asociația Baschet Club Athletic Constanța' a fost declarată admisă și a fost stabilită suma ce va putea fi alocată ca finanțare /de la bugetul local pentru sezonul competițional 2019-2020;

Văzând prevederile art.l8Al alin.(2) și (3), ale art.67Al alin.(3) și ale art.69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din (j).U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.200.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Baschet Club Athletic Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2019-2020, incluzând și perioada precompețițională, până la data de 30 iunie 2020.

Art.2 - îrp anul 2019, structurii sportive i se^va aloca, în tranșe, suma de 600.000 de lei, perțtru perioada aferentă anului 2019. în anul 2020, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 600.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020.

Art.3 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Asociația Baschet Club Athletic Constanța.

Art.4 - Venitul net al conducătorilor structurilor sportive (președinți, vicepreședinți, manageri, directori), decontat de instituția finanțatoare, nu va depăși valoarea cumulată a patru salarii minime brute pe economie.

Art.5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel împotrivă; abțineri.La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCE


CONSTANȚA