Hotărârea nr. 87/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE FERMA CAI PURSANGE ARAB, PALAZU MARE, PARCELELE A157/21 SI A157/22/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 34950 MP, PROPRIETATE BACLEA ADOLF

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE FERMĂ CAI PURSÂNGE ARAB,

Palazu Mare, parcelele A157/21 şi A157/22/1,

teren în suprafaţă de 34950 mp, proprietate Bâclea Adolf

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 11.02.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE FERMĂ CAI PURSÂNGE ARAB, Palazu Mare, parcelele A157/21 şi A157/22/1, teren în suprafaţă de 34950 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.1408/2005.

              Terenul este proprietate Bâclea Adolf conform contractelor de vânzare – cumpărare autentificate sub nr. 12628/1995 şi nr. 44724/1994 de notar public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. BÂCLEA ADOLF, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 87/ 11.02.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. ___________ / 03.02.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Bâclea Adolf privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE FERMĂ CAI PURSÂNGE ARAB, Palazu Mare, parcelele A157/21 şi A157/22/1, teren în suprafaţă de 34950 mp, proprietate Bâclea Adolf.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Bâclea Adolf conform contractelor de vânzare – cumpărare autentificate sub nr. 12628/1995 şi nr. 44724/1994 de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din extravilanul municipiului Constanţa, zona de dezvoltare şi culoar rezervat pentru dezvoltarea reţelei rutiere majore.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 34950 mp, se află în municipiul extravilanul municipiului Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui ansamblu de construcţii noi cu regim maxim de inaltime P+pod cu destinaţia de fermă cai pursânge arab. În incintă se vor amenaja 7 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter+pod, parter înalt.

P.O.T. propus = 2 %               C.U.T. propus = 0.03

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3199/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr.640/38388/2005                             - Aviz  Brigada Pompieri nr.600727/2005

- SC ELECTRICA nr. 2742/2005                  

- ROMTELECOM nr.1408/2005                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE FERMĂ CAI PURSÂNGE ARAB, Palazu Mare, parcelele A157/21 şi A157/22/1, teren în suprafaţă de 34950 mp, proprietate Bâclea Adolf.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT