Hotărârea nr. 84/2006

HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 683/2005 - INLOCUIRE STR. SULMONA NR. 8 CU STR. MARC AURELIU NR. 8

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA                     MUNICIPIUL CONSTANTA

       CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr. 683 / 2005

Consiliul Local al Municipiului Constant, intrunit in sedinta ordinara din data 11.02.

2006.

LuSnd in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu $tefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, proiceiia mediuiui inconjurator, conservarea monumenlelor istorice §i de arhitectura nr. 2 §i referatul Serviciului Urbanism;

AvSnd in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata si actualizata in 19.05.2005, privind autorizarea executarii lucrarilor de construe^! §i unele masuri pentru realizarea locuinlelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" $i art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administralia publica locals;

hotaraste

Art 1 - Se aproba indreptarea erorii materiale din HCLM nr. 683 / 2005 privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBDL D+P+2-3E- BIROURI SI

LOCUINTE , strada Sulmona nr. 8, teren in suprafata de 508.74 mp conform acte si 507.08 mp conform masuratori, proprietate privata Dascalescu Laurentiu si Elena in sensul corectarii adresei imobilului: strada Marc Aureliu nr. 8.

Indreptarea  erorii  materiale  priveste  hotararea  in   intregul  ei, acolo unde  apare mentionta adresa imobilului.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism si domnului Dascalescu Laurentiu, in vederea aducerii la Tndeplinire si, spre stiinfa, Prefecturii Judefului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.
PRESEDINTELE SEDINTEI,          
CONTRASEMNEAZA,

NR.84/11.02.2006

 

 

 

 

 

 

 


 


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISMREFERAT

Nr. 16290 din 03.02.2006

Urmare solicitarii privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr. 683 /2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBDL D+P+2-3E-BIROURI SI LOCUINTE , strada Sulmona nr. 8, teren in suprafata de 508.74 mp conform acte si 507.08 mp conform masuratori, proprietate privata Dascalescu Laurentiu si Elena .

PROPUNERI SERVICIU :

Avand in vedere eroarea strecurata in textul Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 683 din 12.12.2005, in ceea ce privcste adresa imobilului pentru care s-a elaborat Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL IHP+2-3E- BIROURI SI LOCUINTE , propunem indreptarea erorii materiale, adresa corccta fiind strada Marc Aureliu nr. 8 si nu strada Sulmona nr. 8.


 


Bd Tomis nr 51.F«x: 0040 - 41 - 708101;Tel: 0040-41 -708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA