Hotărârea nr. 75/2006

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR SPORURI PERSONALULUI CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea unor sporuri personalului

Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data
d
e 11.02.2006;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Stefan Mazare, referatul Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta, referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 16075/02.02.2006, precum si avizul Comisiei nr. 5 - juridica;

Vazand prevederile H.G.nr. 281/1993 (art.8, lit „b"), cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;

In temeiul prevederilor art. 38 lit." i" si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

ART.l. - Se aproba acordarea sporurilor de 15% personalului care se afla in contact direct cu persoaneie varstnice asistate in institutie, respectiv de 10% personalului care intra in contact indirect sau ocazional cu pensionarii asistati in camin, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;


ART. 2. - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Administrate Publica Locala, Caminuiui pentru Persoane Varstnice Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din   _ 27

membri.

PRESEDINTE SEDINTA,                                      CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.75/11.02.2006


ROMANIA


JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


ANEXANR.1
LA
HOTARAREA CONSILIULUI   LOCAL
NR.
75/ 11.02.2006

In conformitate cu H.G. nr. 281/1993, art. 8, lit. "b", privind salarizarea personalului din unitatile bugetare pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata, se aproba acordarea sporuiui de 15% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de personal:

-         director;

-         referent cu atributii de easier;

-         referent contabil (cu evidenta pensiilor si a fondului social al asislatilor);

-         sef serviciu administrativ;

-         sef formatie bucatarie;

-         serviciul social;

-         medic;

-         consilierjuridic;

-         asistente medicale, sora medicala;

-         infirmiere;

-         ingrijitoare;

-         muncitori calificati serviciu administrativ;

-         portari;

-         muncitori necalificati bucatarie.

Aceste categorii de personal se afla in contact direct cu persoanele varstnice asistate din cadrul institutiei.

Pentru urmatoarele categorii de personal, se aproba acordarea sporuiui de 10% din salariul de baza:

-         director economic adjunct;

-         referent contabil;

-         magaziner;

-         spalatorese;

-         muncitori necalificati curte;

-         muncitori calificati bucatarie.


Aceste categorii de personal intra in contact cu pensionarii asistati, indirect sau ocazional.

PRESEDINTE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHE

 

 

 

NR. 75/11.02.2006


CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTN1CE STR. UNIRII, NR. 104, CONSTANTA

NR.

 

 

 

REFERAT

In conformitate cu H.G. nr. 281/1993, art. 8, lit. "b", privind salarizarea personalului din unitatile bugetare pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata, va rugani sa aprobati acordarea sporului de 15% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de personal:

-         director;

-         referent cu atributii de easier;

-         referent  contabii  (cu  evidenta pensiilor  si  a  fondului   social  al asistatilor);

-         sef serviciu administrativ;

-         sef formatie bucalarie;

-         serviciul social;

-         medic;

-         consilierjuridic;

-         asistente medicale, sora medicala;

-         infirmiere;

-         ingrijitoare;

-         muncitori calificati serviciu administrativ;

-         portari;

-         muncitori necalificati bucatarie.

Aceste categorii de personal se afla in contact direct cu persoanele varstnice asistate din cadrul institutiei.

Pentru urmatoarele categorii de personal, va rugam sa aprobati acordarea sporului de 10% din salariul de baza:

-         director economic adjunct;

-         referent contabii;

-         magaziner;

-         spalatorese;

-         muncitori necalificati curte;

-         muncitori calificati bucatarie.

Aceste categorii de personal intra in contact cu pensionarii asistati, indirect sau ocazional.