Hotărârea nr. 72/2006

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA

                       ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 

 

 

HOTARARE

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN

ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara
din data de 11.02.2006;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, Memoriul justificativ nr. 155 din 06.02.2006 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat

Vazand dispozitiile art.lOalin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administrate al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 62/19.05.2005

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. j si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.l Se aproba trecerea din domeniul public, aprobat prin HCLM nr.122/2000 si HCLM 110/28.02.2005, in domeniul privat al Municipiului Constanta a mijloacelor fixe prevazute in anexele 1-3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, aflate in administrarea R.A.D.E.T.Constanta;

Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea R.A.D.E.T. Constanta, in vederea declasarii, casarii si valorificarii in conformitate cu legislatia in vigoare;

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Juridic si Serviciului Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta

Adoptata de un numar de 26 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                             CONTRASEMNEAZA

Constanta                                                                                SECRETAR.


Nr 72/11.02.2006


 ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANJA CONSILIUL LOCAL


LISTA PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE APARTININD PATRIMONIULUI PUBLIC DIN CADRUL SECTIEI NORD

 

Nr. crt.

nr inv

Denumire

Valoare inventar

Data PIF

PT

1

2300001

APARAT CCURENT B55 AM4M

19 404.83

mar-95

18

2

2300054

APARAT CCURENT B55 AM6*3

10.971,93

mai-96

48

3

2300053

APARAI CCUREN1 B55 AM6*3

10.971,93

mai-96

100

4

2300064

APARAT CCURENT B85 AM4*4

13.228,47

mai-96

46

5

2300065

APARAT CCURENT B85 AM4M

13.228,47

mai-96

46

6

2300073

APARAT CCUREN1 B55AM4M

9.188.32

mai-96

169

7

2300072

APARAT CCURENT B55 AM4M

9.188.32

mai-96

178

8

2300086

APARAT CCURENT B55 AM4M

5.021,16

mai-96

42

9

2300084

APARAI CCURhN! B55AM4M

5.021  16

mai-96

120

10

2300085

APARAT CCURENT B55 AM4M

5.021,16

mai-96

120

11

2300100

APARAT CCURENT B85 AM6*3

9.023 15

mai-96

31

12

2300124

APARAT CCURENT B85 OL8"3

24.712,68

mai-96

38

13

2300232

APARAT CCURENT B85 AM6"3

12.804,61

mar-97

120

14

2300235

APARAT CCURENT B55 AM6'3

7.873,19

mar-97

142

15

2400013

APARAT CCURENT B85 AM8'3.5

24.781,82

nov.1992

33

16

2400014

APARAT CCURENT B85 AM4M

27.355,82

nov.1992

38

17

2400015

APARAT CCURENT B55 AM4"4

27.355.82

nov.1992

178


 

18

2400021

APARAT CCURENT B85 AM4*4

21.655,71

nov 1992

115

19

240007Q

APARAT CCURENT B85 AM6"3

19.668,44

aug-93

57

20

2400121

APARAT CCURENT B85 OL8M

22.201,45

oct-93

33

21

2400149

APARAT CCURENT B85 AM4*3

17.845,40

dec-93

31

22

2400151

APARAT CCURENT B85 AM4M

9.923.61

dec-93

30

23

2400160

APARAT CCURENT B85 AM4M

8 540 08

dec-93

38

24

2400223

APARAT CCURENT B55 AM4*4

10.405,14

mai-94

18

25

2400220

APARAT CCURENT B85 AM4M

10.405,14

mai-94

55

26

2400221

APARAT CCURENT B55 AM4M

10.405,14

mai-94

54

27

2400232

APARAT CCURENT B85 AM4'3

8.097,67

iul-94

42

28

2400235

APARAT CCURENT B55 AM6*3

11.038,98

nov 199-1

18 170

29

2442907

APARAT CCURENT B85 OL8M

8.285,62

mar-90

30

2443137

APARAT CCURENT B85 OL8M

15.856,80

mar-90

31

 

 

TOTAL(RON)

409.582,04

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 


 


ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


LISTA PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE APARTININD PATRIMONIULUI PUBLIC DIN CADRUL SECTIEI NORD

Nr. crt.

NUMAR 1NVENTAR

DENUMIRE M1JLOC FIX

VALOARE

INVENTAR

DATA P.I.F.

PUNCTTERMIC

1

2300058

APARAT CCURENT B55 AM4X4

9.188,32

mai-96

73

2

2300059

APARAT CCURENT B55 AM4X4

9.188.32

mai-96

73

3

2300066

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

75

4

2300074

APARAT CCURENT B55 AM4X4

9.188,32

mai-96

1X8

5

2300075

APARAT CCURENT B55 AM4X4

5.021,16

mai-96

188

6

2300076

APARAT CCURHNT R55 AM4X4

5.021,16

mai-96

189

7

2300077

APARAT CCURENT B55 AM4X4

5.021,16

mai-96

189

8

2300088

APARAT CCUREN 1 1385 AM IX i

7.229,00

mai-96

136

9

2300089

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229,00

mai-96

136

10

2300090

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229,00

mai-96

165

11

2300091

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229,00

mai-96

72

12

2300094

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4.997.58

mai-96

207

13

2300095

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4.997,58

mai-96

207

14

2300096

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4.997,58

mai-96

130

15

2300098

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.195.04

mai-96

130

16

2300099

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.195,04

mai-96

130

17

2400016

APARAT CCURENT B85 AM8X3

21.842,70

nov-92

65

18

2442922

APARAT CCURENT B85 AM4X3

8.529,72

mar-90

183

19

2443096

APARAT CCURENT B85 AM6X3

9.619,43

mar-90

247


20

2443097

APARAT CCURENT B85 AM6X3

9.619,43

mar-90

247

21

2000315

VAS EXPANSIUNE V=1000 L

3.060,58

ian-01

3

 

 

TOTAL(RON)

166.827,56

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA


ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

Nr. crt.

Nil MAR INVENTAR

DENUMIRE MIJLOC FIX

VALOARE INVENTAR

DATA PJ.F.

PT

1

2300003

APARAT CCURENT B85 AM4X3

13.130,93

mai-95

170

2

2300004

APARAT CCURENT B85 AM4X3

13.130,93

m a i-95

170

3

2300005

APARAT CCURENT B85 AM6*3

19.172,48

mai-95

106

4

2300060

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

138

5

2300061

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

138

6

2300063

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

147

7

2300068

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

147

S

2300069

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228,47

mai-96

147

9

2300093

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229,00

mai-96

105

10

2300233

APARAT CCURENT B55 AM6*3

9.850,86

mar-97

142

11

2300234

APARAT CCURENT B55 AM6*3

9.850,86

mar-97

147

12

2300236

APARAT CCURENT B55 AM6*3

7.873,19

mar-1) 7

122

13

2300237

APARAT CCURENT B55 AM6*3

7.873,19

mar-97

122

14

2300219

APARAT CCURENT B55 OL 8*3.5

15.259,90

ian-97

106

15

2400011

APARAT CCURENT B85 AM4X4

21.842,70

nov-92

176

16

2400019

APARAT CCURENT B85 AM8X3

21.842,70

nov-92

104

17

2400219

APARAT CCURENT B85 AM6X3

11.317,15

mai-94

106

18

2400222

APARAT CCURENT B85 AM4X4

10.405,14

mai-94

25

19

2442908

APARAT CCURENT B85 AM4X4

8.285,70

mar-90

170

20

2442909

APARAT CCURENT B85 AM4X4

8.285,70

mar-90

170

 

 

TOTAL(RON)

251.492,78

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA


 

 


REGIA AUT0N0MA DE OiSTRIBUIRE A ENERGIEI TERMtCE

B-du! Tomis   Nr. 107.   CONSTANTA. Telefon / Fax ; 0241/616937


 

ISO9001


 

ISO 14001


HOTARAREA NR. 62

din 19.05.2005

Consiliul de Administratie al RADET Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotararea 217 / 30.05.2003 modificata prin H.C.L.M. nr. 154/ 08.04.2004 , HCLM 456/29.09.2004 si HCLM 135/07.04.2005, intrunit

in sedinta din data de 19.05.2005; In temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al RADET Constanta:

HOTARA5TE:

Art. 1       Se aproba inventarierea patrimoniului la 31.12.2004 urmand ca valorificarea in evidentele contabilre sa se faca in perioada imediat urmatoare conform propunerilor facute de comisia centrala.

Art. 2       Secretarul Consiliului de Administratie va comunica prezenta hotarare   Directiei Economice si Bircului Resurse Umane in vederea ducerii la indeplinire si conducerii executive spre stiinta.


 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTE A ENERGIEITERMICE

B-dulTomis Nr. 107, CONSTANTA. Telefon/Fax : 0241/616937


 

ISO 14001


 

Nr. crl.

NUMAR INVENTAR

DIMMIRE M1JLOC FIX

VALOARE INVENTAR

DATA P.l.F.

PT

1

2300003

APARAT CCURENT B85 AM4X3

13,130.93

mai.-95

170

2

2300004

APARAT CCURENT R85 AM4X3

13,130.93

mai.-95

170

3

>30000*

APARAT ('( I iRENT B85 AM6*3

19.172.48

mai

-')>

106

4

2300060

APARA 1 CCURENT B83 AM4X4

13,228.47

mai

-96

138

5

2300061

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228 4 '

mai

-96

138

6

2300063

APARAT CCURENT B83 AM4X4

13.228 47

mai

-96

147

7

2300068

APARAT CCURENT B85 AM4X4

13.228  IV

mai

-96

147

8

2300069

APARAT < CURENT B85 AM4X4

13.228 47

mai

-96

147

9

2300093

APARAT CCl RENT BS5 AM4X4

7.229.00

mai

-'16

105

10

2300233

APARAT CCURENT B55 AM6-3

9.850.86

mai

-97

142

11

2 100234

APARAT CCURENT B55 AM6"3

9.850.sr.

mar

-97

147

12

2300236

APARAT CCURENT B55 AM6*3

7.873.19

mar

-97

122

13

2300237

APARAT CCURENT B55 AM6*3

7.873.19

mar.-97

122

14

2300219

APARAT CCURENT B55 OE 8*3.5

15,259.90

ian.-9 7

106

15

2400011

APARAT CCURENT B85 AM4X4

21.842 70

nov.-9?

176

16

2400019

APARAT CCURENT BS5 AM8X3

21.842.70

nov,-92

104

17

2400219

APARAT CCURENT B85 AM6X3

11.317.15

mai.-94

106

IS

2400222

APARAT CCURENT B85 AM4X4

10.405.14

mai.-94

25

19

244290S

APARAT CCURENT B85 AM4X4

8.285.70

mar.-9(i

170

20

2442909

APARAT CCURENT BS5 AM4X4

8.285.70

mar.-90

170

 

 

TOTAL(RON)

251,492.78

 

 


nnuAi 


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dutTomis Nr. 107. CONSTANTA, Telelon ' Fax : 0241/616937


 

ISO9001


LISTA PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE APARTININD PATRIMONIULUI PUBLIC DIN CADRUL SECTIEI NORD 

Nr. crt

nr inv

Denumirc

Valoarc inventar

Data PIF

PT

1

2300001

APARATCCURhNI B55AM4M

19.404.83

mar. -95

18

2

2300054

APARAT CCURENT B55 AM6'3

10.971.93

mai.-96

48

3

2300053

■   APARAT CCURENT B55AM6'3

10.971.93

mai.-96

100

4

2300064

APARAT CCURENT B85 AM4*4

13,228.47

mai.-96

46

5

2300065

APARAT CCURENT B85AM4M

13.228.47

mai.-96

46

6

2300073

APARAT CCURENT B55 AM4'4

9.188.32

mai.-96

169

7

2300072

APARAT CCURENT B55 AM4*4

9.188.32

mai -96

178

8

2300086

APARAT CCURENT B55 AM4M

5,021.16

mai.-96

42

9

2300084

APARAT CCURENT Bf>5 AM4M

5,021.16

mai.-96

120

10

2300085

APARAT CCURENT B55AM4M

5.021.16

mai.-96

120

11

2300100

APARAT CCURENT B85 AM6*3

9.023.15

mai.-96

31

12

2300124

APARAT CCURENT B85 OL8"3

24,712.68

mai.-96

38

13

2300232-

APARAT CCURENT B85 AM6'3

12.804.61

mar.-97

120

14

2300235

APARA1 CCURLNT B55 AM6*3

7,873.19

mar.-97

142

15

2400013

APARAT CCURENT B8SAM8*3,5

24.781.82

nov.1992

33

16

2400014

- APARATCCURENTB85AM4M

27,355.82

nov.1992

38

17

2400015

■ APARATCCURENT B55AM4M

27.355.82

nov.1992

178

18

240002U

APARAT CCURENT B85 AM4'4

21,655.71

nov.1992

115

19

2400079

APARAT CCURENT B85 AM6'3

19.668.44

aug.-93

57

20

2400121J

APARAT CCURENT B85 OL8M

22,201.45

ocI.-93

33

21

2400149

.   APARAT CCURENT B85AM4-3

17,845.40

dec-93

31

22

2400151-

APARAT CCURENT B85 AM4M

9.923.61

dec-93

30

23

2400160

APARAT CCURENT B85 AM4"4

8.640.08

dec-93

38

24

2400223

APARAT CCURENT B55 AM4M

10.405.14

mai.-94

18

25

2400220.

APARAT CCURENT B85 AM4M

10,405.14

mai.-94

55

26

2400221

-   APARAT CCURENTB55AM4M

10,405.14

mai.-94

54

27

2400^2

APARAT CCURENT B85 AM4'3

8.097.67

iul.-94

42

28

2400235

APARAT CCURENT B55 AM6'3

11,038.98

nov.1994

18

29

2442907,

APARAT CCURENT B85 OL8M

8,285.62

mar.-90

170

30

2443137>

APARAT Cj9tfRf^p885 OL8M

15.856.80

mar.-90

31

 

 

/f$tftUftQNj^\

409,582.04

 

 

 


ANEXA '?.


 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTE A ENERCIFI TERMICE

B-dul Tomis Nr. 107. CONSTANTA. TdefofW Fax : 0241/616937


 


 

SO 1400


 

LISTA PROPUNERI CASARE MIJLOACE FIXE APARTININD PATRIMONIULUI PUBLIC DIN CADRUL

SECTIEI SUD

 

Nr. crt

NUMAR INVENT AR

DENUMIREMIJUOCFIX

VALOARE INVENT AR

DATA P.EF.

PUNCT TERVIIC

I

2300058

APARAT CCURENT B55 AM4X4

9,188.32

mai.-96

73

i

230005V

APARAT CCURENT B55 AM4X4

9,188.32

mai.-96

73

3

2300066

APARAT CCURENT 1*85 AVUX4

13,228.47

mai.-96

75

1

2300074

APARAT CCURENT B55 A.VI4X4

9.18832

mai .-96

188

5

2300075

APARAT CCURENT B55 AM4X4

5,021.16

mai.-96

!SS

6

2300076

APARAT CCURENT B55 AM4X4

5,021.16

mai.-96

189

7

2300077

APARAT CCURENT B55 AM4X4

5,021.16

mai.-96

189

8

2300088

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229.00

mai.-96

136

9

2300089

APARAT CCURENT BS5 AM4X4

7.229.00

i-i.:    -V

136

10

2300090

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7,229.00

mai   96

165

II

2300091

APARAT CCURENT B85 AM4X4

7.229 00

ma.-96

7?

12

2300094

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4,997.58

mai.-96

207

13

2300095

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4,997.58

mai -96

207

14

2300096

APARAT CCURENT B55 AM4X4

4,997.58

mai.-96

130

15

2300098

APARAT CCURENT BS5 AM4X4

7,195.04

mai -96

130

.   16

2100099

APARAT CCURENT BS5 AM4X4

7.19504

niiii   <<(>

130

17

2400016

APARAT CCURENT BS5 AM8X3

21,84270

no v.-92

65

IS

2442922

APARAT CCURENT B85 AM4X3

8,529.72

mar -90

183

19

"' 2443096

APARAT CCURENT 1185 AM6X3

9,619.43

i:iai.-9:>

247

20

2443097

APARAT CCURENT B85 AM6X3

9,619 43

mar-90

247

21

2000315

VAS EXPANSIUNE V=1000 L

3.060.58

ian.-01

3

 

 

TOTAL(RON)

166,827.56