Hotărârea nr. 67/2006

HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE TEREN SAU REDUCEREA ACESTUIA PENTRU TERENUL AFERENT INVESTITIILOR DERULATE IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 332/2001 PRIVIND PROMOVAREA INVESTITIILOR DIRECTE CU IMPACT SEMNIFICATIV IN ECONOMIC FORMULATA DE S.C. HIPROMA S.A.

                         ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 

HOTARARE

privind respingerca cererii de scutire de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economic

formulata de S.C. HIPROMA S.A.

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data
de 11.02.2006,

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan MAZARE, Raportul al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Bugct-Finante si avizul Comisiei nr.5 -Juridica,

In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si complctarilc ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 38 alin. 2, lit."d" si art. 46 alin. 1 si alin. 3 teza 1, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publico locala,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge cererea formulata de S.C. HIPROMA S.A prin care solicita scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu art. 286 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarilc ulterioare.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local si in

1


vederea aducerii ei la indeplinire, mass-mediei locale pentru aducere la cunostinta publica si spre stiinta Prefccrurii Judeiului Constanta

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTE SEDINTA                                                               CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 67/11.02.2006

2


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL


Nr. inreg.


 


RAPORT

Privind respingerea cererii de scutire de la plata impo/itului pe teren sau reducerea acestuia

pentru terenul aferenr investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind

promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economic,

formulata de S.C. HIPROMA S.A.

Analizand cererea nr. 922/22.12.2005 inregistraia in cadrul institutiei noastre cu nr- 146980/23.12.2005 prin care S.C. HIPROMA S.A. solicita scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pe perioada executarii lucrarilor de investitii in conformitate cu art. 286 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va aducem la cunostinta urmaloarele:

In momentul de fata pe rolul instantelor de judecata se afla in curs de solutionare Dosarul nr. 640/CA/2005 avand ca obiect notificarea Hotararii de Consiliu Local Municipal nr. 547/2005 pentru apHcarea indicehii de inflatie la H.C.LM. nr. 230/2005 privind stabiiirea impozitelor si /axe/or locale pentru anul 2006. Institutia Prefectului judetului Constanta a solicitat si a obtinut suspendarea unui numar de 16 taxe din cuprinsul RC.L.M. nr. 547/2005, suspendare ce aduce prejudicii la bugetul local in suma de aproximativ 20.000.000 ron (200 miliarde lei). Astfel, administratia publica locala este nevoita sa stopeze o serie de investitii si sa renunte la o serie de servicii pe care Primaria le presteaza in interesul cetateanului. Admiterea cererii formulate de S.C. HIPROMA S.A. ar insemna o majorare a deficitului bugetar local cu inca 34.600 ron (346 milioane lei).

Fata de cele mentionate mai sus, sustinem proiectul de hotarare privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economic, formulata de S.C. HIPROMA S.A


 


DIRECTOR EXECUTIV,

VIRGINIA STEFANICA


 

Slr.Badca Cartan. nr. 3; lei. 0241-708.550. fax. 0241-708.559, CONSTANTA - 9O0507, ROMANIA