Hotărârea nr. 66/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 547/2005 PENTRU APLICAREA INDICELUI DE INFLATIE LA H.C.L.M. NR. 230/2005 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006

             ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSIUUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 547/2005 pentru apliearea indicelui de inflatie la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul

2006

Consiliul Local a! municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data
de 11.02.2006,

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan MAZARE, Raportul nr.       Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget-Finante si avizul Comisiei nr.5 -Juridica,

In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere rectificarea adusa Hotararii nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si laxele locale si alte taxe asimilate acestora. precum si pentru amenzile care se indexeaza anualpe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006,

In temeiul prevederilor art. 4 alin. 2, art. 5 alin. 2, art. 38 alin. 2, lit."d" si art. 46 alin. 1 si alin. 3 tcza 1, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publico locala,

HOTARASTE:

Art. 1 Prevederile literei f) a punctului A din Anexa nr. 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

A. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

4

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

5

c) intre 251 - 500mp, inclusiv

7

d) intre 501 - 750mp, inclusiv

8

e) intre 751 - lOOOmp, inclusiv

10

Opeste lOOOmp

10 + 0,01 leu/m'

pentru fiecare m  care depaseste suprafata de 1000 m


Art. 2 Com parti menlul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Scrviciului Public dc Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugctului Local si Directiilor din cadrul Primariei Municipiului Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, mass-mediei locale pentru aducere la cunostinta publica si spre stiinta Prcfecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTE SEDINTA                                                               CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 66/ 11.02.2006


 


ROMANIA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE

VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

NR


 


RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflatie la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor

locale pentru anul 2006

Prin prezcntul raport propunem modificarea si completarea punctului A din Anexa 2 a H.C.L.M nr 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflatie la H.C.LM. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006. urmare a rectificarii aduse Hotararii nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valoriie impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe as initiate aceslora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006, dupa cum urmeaza:

Slr.Badea Cartan, nr. 3; lei. 0241-708.550, fax. 0241-708.559, CONSTANTA - 900507, ROMANIA


A. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

4

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

5

c) intre 251 - 500mp, inclusiv

7

d) intre 501 - 750mp, inclush

8

e) intre 751 - lOOOmp, inclusiv

10

Qpeste lOOOmp

10 -t- 0,011eu/m2

pentru fiecare m2 care depaseste suprafata de 1000 m2

 


I