Hotărârea nr. 604/2006

Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere conform H.C.L.M. nr. 121/27.03.2006 privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite de A.N.L. in regim de inchiriere

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de închiriere conform H.C.L.M. nr. 121/27.03.2006 privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L. in regim de închiriere

. Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data

de 13.12.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr.7768/06.12.2006 prin care se propune repartizarea unor spatii de locuit, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R. A.E.D.P.P. a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003 precum si Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuinţelor A.N.L. nr. 11862/06.12.2006.

Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, precum si prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor;

Vazand Legea nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L., prevederile H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 cu modificările si completările ulterioare.

Având in vedere prevederile H.C.L.M 120/27.03.2006 aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L. pentru tineri in regim de inchiriere, al H.C.L.M. nr. 121/27.03.2006 privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.in regim de inchiriere precum si   avizul favorabil al Comisiei Juridice ;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207, alin(l), lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art 1 Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinse in H.C.L.M. nr 445/25.10.2006 in
sensul ca in loc de "H.C.L.M NR 217/25.05.2005" se va citi "H.C.L.M. nr.
121/27.03.2006
              " si in loc de "H.C.L.M. NR 51/28.02.2005" se va citi "H.C.L.M.

NR  120/27.03.2006"


Art.2 - Se anulează poziţiile nr.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.445/25.10.2006 respectiv Str.-Zefirului, nr 28 ,B1.0B3, ap. 18, et.III,nr. 18 Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR 562/24.10.2005 respectiv Str.Zefirului,nr.30, B1.0B2, ap. 14, et.II, nr 48 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR460/23.09.2005 respectiv Str. Zefirului nr 28, B1.0B3, ap.2, parter, , nr 90 din Anexa 1 la H.C.L.M. nr 445/25.10.2006 respectiv Str Zefirului nr 7 Bl OB9Apl8 et3„ nr 53 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR 460/23.09.2005 respectiv Str.Zefirului nr 28 B1.0B3, ap.7, et.l, , nr 61 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR460/23.09.2005 respectiv Str.Zefirului nr 28 B1.0B3, ap. 15, et.II, nr 105 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR460/23.09.2005 respectiv Str.Zefirului nr 26 B1.0B4, ap. 10, et.I nr 19 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. NR 562/24.10.2005 respectiv Str.Zefirului,nr.30, BLOB2, ap. 15, et.II, nr 110 din Anexa nr 1 la H.C.L.M. , NR460/23.09.2005 respectiv Str.Zefirului nr 26 BLOB4, ap. 15, et.II intrucat nu mai sunt îndeplinite criteriile de repartizare aprobate prin H.C.L.M. 120/27.03.2006  .

Art.3 - Se aproba repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperări situate pe raza Municipiului Constanta respectiv Str.Zefirului,nr.30, B1.0B2, ap. 14, et.II,Str. Zefirului nr 28, B1.0B3, ap.2, parter, Str Zefirului nr 7 Bl OB 9Apl8 et 3, Str.Zefirului nr 28, B1.0B3, ap.7, et.l, Str.Zefirului nr 28, B1.0B3, ap. 15, et.II, et.II, Str.Zefirului nr 26 B1.0B4, ap. 10, et.l, Str.Zefirului,nr.30, B1.0B2, ap.15, et.II, Str.Zefirului nr 26 B1.0B4, ap.15, et.II, Str Horia Agarici nr 1B bl CS 1 ap 14 et 3 ,conform Anexei nr. 1, si repartizarea blocului OB 7 situat in Constanta Str Zefirului nr 11 conform Anexei 2, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuţiilor ce- i revin;

Art.4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSŢANTA
NR.604/13.12.2006


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L.M. 604/2006

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

 

1

Str.Zefirului,nr.30, BLOB2, ap.14, etll

1 cam + dep

Vlad Lucia 2 persoane

2

Str.Zefirului nr 28,    B1.0B3, ap.2, parter

1 cam + dep

Mocanu Anca Magdalena 2 persoane

3

Str Zefirului nr 7 Bl OB 9 Apl8et3

1 cam + dep

Enciu Valentin 2 persoane

4

Str.-Zefirului nr 28,   BLOB3, ap.7, et.I

1 cam + dep

Marica Marian 1 persoana

5

Str.Zefirului,nr 28 BLOB3, ap.15, et.II

2 cam + dep

Vasile Vladimir 3 persoane

6

Str. Zefirului nr 26, BLOB4, ap. 10, et.I

2 cam + dep

Voicu Mirela 4 persoane

7

Str.Zefirului,nr.30, B1.0B2, ap.15, etll

2 cam + dep

Mândru Cristina 3 persoane

8

Str. Zefirului nr 26, B1.0B4, ap.15, et.II

2 cam + dep

Amariei Marius 3 persoane

9

Str Horia Agarici nr IB bl CS 1 ap 14 et 3

2 cam + dep

Feraru Nicolae 3 persoane

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR 2 LA H.C.L.M. 604/2006


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

 

1

Str Zefirului nr 11 Bl OB7 Apl Parter

2cam + dep

Dragoi Mihai 3 persoane

2

Str Zefirului nr 11 Bl OB7 ap.2, parter

1 cam + dep

Ionescu Danut 2 persoane

3

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap3 Parter

lcam + dep

Mosnianu Cristian 1 persoana

4

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap4 Parter

lcam + dep

Bălan Andreea 2 persoane

5

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap5 Parter

2 cam + dep

Budai Georgiana 3 persoane

6

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap6 et 1

2 cam + dep

Babiuc Mihaita 3 persoane

7

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap7 et 1

1 cam + dep

Constantinescu

Monica

2 persoane

8

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap8 et 1

2 cam + dep

Vacean Filip Simona 3 pers

9

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap9 et 1

1 cam + dep

Dobre Daniela 2 persoane

10

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 AplO et 1

2 cam + dep

Giolacai Sunai 4 persoane


11

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apllet2

2 cam + dep

Barbuta Gica 3 persoane

12

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl2 et 2

1 cam + dep

Mirea Cristian

Robert

2 persoane

13

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl3 et 2

2 cam + dep

Culcea Vasile 3 persoane

14

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl4 et 2

1 cam + dep

Pirlogea Mihai 2 persoane

15

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl5 et 2

2 cam + dep

Enache Nicolae 4 persoane

16

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl6 et 3

1 cam + dep

Catrangiu Laurentiu 2 persoane

17

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl7 et 3-4 duplex

2 cam + dep

Telisca Ionel Adrian 3 persoane

18

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl8 et 3

1 cam + dep

Vlad Liliana 2 persoane

19

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl9 et 3-4 duplex

2 cam + dep

Uzum Ştefan 3 persoane

20

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap 20 et 3- 4 duplex

2 cam + dep

Ilie Elena 3 persoane

21

StrZefiruluinrllB10B7 Ap 21 et 3

1 cam + dep

Ilascu Dorel 2 persoane

22

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap22 et 3-4 duplex

2 cam + dep

Vlaicu Claudiu

Gabriel

3 persoane

23

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap23 et 3

1 cam + dep

Trandafir Vasile 2 persoane

PRESEDINTE ŞEDINŢA,