Hotărârea nr. 600/2006

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

                                  ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţa

 

 

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 13.12.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei de specialitate nr.5 precum si referatul Compartimentului pentru comisiile de specialitate ale CLM înregistrat sub nr. 146696/06.12.2006;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, precum si HCLM nr.399/2006 prin care a fost ales preşedinte de şedinţa domnul Stoica Gheorghe;

In temeiul prevederilor art. I, pct. 31 referitor art. 37 alin.l si pct.100 referitor art.l20A7 , alin.l lit."b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.    1.Se   alege   in   funcţia   de   preşedinte   de   şedinţa   domnul

STOICA GHEORGHE  pentru un mandat de 3 luni.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de  26     consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

STOICA GHEORGHE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


Nr. 600/ 13 .12.2006