Hotărârea nr. 591/2006

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care apartin  domeniului privat

 al municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 13.12.2006.

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 2, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 145130 / 03.08.2006.

          In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 1207, alin 1 lit b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 / 2001;

 

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 1- 28, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 - Se aproba  radierea din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 423 / 2005, a imobilului prevazut in anexa  29, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 27 consilieri din 27 membri.

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                             MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,
NR. 591/13.12.2006

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 145130 / 04.12.2006

 

R E F E R A T

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia        In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 actualizat si completat.

 

O parte din aceste imobile au facut obiectul atribuirii in baza unor sentinte ale instantelor de judecata, restituirii in baza Legii nr. 10 / 2001 iar o alta parte  au facut obiectul unor contracte de vanzare – cumparare.

            Ca urmare, dupa caz, s-a intocmit de catre R.A.D.P.P. Constanta, Protocol de predare – primire pentru constructii iar Serviciul Cadastru a intocmit  procesele verbale de predare – primire pentru teren.

            Mentionam ca :

-          pentru constructia din anexa 1, nu s-a intocmit protocol de predare primire pentru constructie intrucat aceasta s-a autodemolat iar pe teren s-a edificat o constructie proprietate particulara, conform H.C.L.M. nr. 251 / 2000. 

-          Constructia prevazuta in anexa 12 a fost demolata iar terenul constituie proprietate publica a Consiliului Judetean Constanta.

-          Pentru imobilele din anexele 11 si 28  nu s-a intocmit protocol si proces verbal dar acestea constituie, in prezent, proprietate particulara

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 – 29, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU

     

                                                                                     ELABORAT

                                                                                                Daniela GHERLAN      

    

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie Str. Poporului nr. 177

Nr. Inv. 11549

Supraf. Construita

44 mp

H.C.L.M.  nr. 251 / 2000

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 114449 / 2002, 110712 / 2006

Constructie autodemolata

Sent. Civ. 11110 / 2001

c.v.c. aut. Nr. 595 / 2003

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie

Bd. Tomis nr. 69

Nr. inv. 10409

 

Supraf teren

295,24 mp

supraf constructie

283,84 mp

Dispoz. Primar nr. 3847 / 2005

Protocol nr. 12525 / 2005

Proces verbal nr. 28315 /

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie

Str. Calugareni nr. 2A

Nr. inv. 12062

Supraf teren

260 mp

Decizia Civila 352/ C/ 2005

Adresa Serv. Juridic nr. 38441 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P. 1352 / 2006 Proces Verbal nr. 50331 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie Str. Cuza Voda nr. 37

Nr. inv. 10547

Supraf. Utila

74,17 mp

Dispozitie Primar 1596 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P. 5511 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie str. Constantin Bratescu nr. 18, colt cu Siretului nr. 28

nr. inv. 10730

 

Dispozitie Primar 2233 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P. 8245 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren str. Alexandru cel Bun nr. 6

Nr. cadastral 19764

Supraf teren

235 mp

H.C.L.M. nr. 420 / 2005

Proces Verbal nr. 36039 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005,

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Str. Stefan Mihaileanu nr. 31

Nr. cadastral 17628 /1;1

Nr. inv. 11002

Supraf. Teren

14,29 mp

supraf. Utila

 14,36 mp

c.v.c. aut. nr. 1762 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie Aleea Garofitei nr. 30, bl. L91, ap. 58

Nr. inv. 16625

Supraf. Utila

66,82 mp

Dispozitie Primar 2230 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P. 7747 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Str. Mesterul Manole nr. 39

Nr. inv. 16180

Supraf teren

1000 mp

supraf utila

 80,36 mp

Sentinta civila nr. 1254 / 2000

Hot. Cons. Jud. Nr. 816 / 2000

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 2894 / 2000

Protocol nr. 10089 / 2000

Adresa S.P.I.T. nr. B14801 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Bd. Mamaia nr. 36

Nr. inv. 16918, 16919

Supraf. Teren,

328,77 mp

Supraf. Utila

30 mp

Sentinta civila nr.877 / 2000

Adresele R.A.E.D.P.P. nr. 7024 / 2002 si 121851 / 2003

Adresa Serv. Juridic nr. 63204 / 2002

Proces verbal nr. 127551 / 2002

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

str. Constantin Bratescu nr. 2       ( bd. Tomis nr. 93 )

Supraf. Constr.

964 mp

Sentinta civila nr.4618 / 1997

Adresa S.P.I.T. nr. R62328 / 2006

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 134357 / 2006

Administrare R.A.E.D.P.P.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie str. Mircea cel Batran nr. 106

 ( Decebal nr. 13bis )

Nr. inv. 11452

Supraf. constructie

189,90 mp

Hot. Cons. Jud. Nr. 121 / 2000

Adresele R.A.E.D.P.P. nr. 49267 / 2002 si 134028 / 2006

Constructie demolata

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie bd. Al. Lapusneanu nr. 71, bl. LV1 parter,

Nr. inv. 15909

Supraf. teren indiv. 7,40 mp

Supraf utila

41,59 mp

c.v.c. aut nr. 2421 / 2006

Incheiere rectificare 5485 / 2006

nr. cadastral 1179/P;3

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie str. Rascoalei din 1907 nr. 48, parter

Nr. inv. 16101

Supraf. Constr.

153,72 mp

Dispoz. Primar nr. 474 / 2003

Protocol nr. 4675 / 2003

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Imobil str. Petre Romulus nr. 23

Nr. inv. 10573

Supraf. teren 175,10 mp

 

Dispozite Primar nr. 2943 / 2004

Protocol nr. 790 / 2005

Proces verbal nr. 27495 / 2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie Str. Ion Lahovari nr.8 colt cu str. Cuza Voda

Nr. cadastral 19213

Supraf teren

150 mp

supraf construita

80,09 mp

 

Aflat in administrare R.A.E.D.P.P.

Sentinta civila nr. 152 / 2004

Decizia Civila nr. 988 / 2004

Adresa Serv. Juridic nr. 117709 / 2005

Proces verbal nr. 136727 / 2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren sos. I.C. Bratianu nr. 54A, zona Statie Salvare

 

Supraf teren

677,23 mp

H.C.L.M. nr.352/2004

Contract schimb aut. 1220 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Imobil str. Petre Romulus nr. 14

Nr. inv. 10570

Supraf teren

336,28 mp

 

Aflat in administrare R.A.E.D.P.P.

Sentinta civila nr. 12342 / 2003

Decizia Civila nr. 300 / 2004

Adresa Serv. Juridic nr. 13310 / 2005

Proces verbal nr. 88 / 2005

Protocol nr. 13429 / 2004

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie Str. I.N. Roman nr. 12

 

Supraf teren

270 mp

supraf construita

80,09 mp

 

Sentinta civila nr. 15610 / 2003

Decizia Civila nr. 525/C/ / 2004

Adresa Serv. Juridic si Proces verbal nr. 2470 / 2006

Adresa S.P.I.T. nr. B26238 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren Str. Alexandru Puskin nr. 21

 

Supraf teren

93,20 mp

 

Sentinta civila nr. 6744 / 2004

Decizia Civila nr. 21 / 2005 si 448 / 2005

Proces verbal nr. 128803 / 2006

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Constructie Str. Traian nr. 21 – apart. parter si apart. etaj 1

Str. Traian nr. 25 – apart. etaj 1 si apart. etaj 3

Str. Traian nr. 27 – spatiu comercial parter si apartamentul de la etaj

Nr. inv. 10453 si 10455

 

 

Sentinta civila nr. 933 / 1999

Protocol nr. 1741 / 2004, 1153 / 2005

Act aditional nr. 8979 / 2006

Administrare R.A.E.D.P.P.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Imobil b-dul Tomis nr. 54

 

Supraf teren cota indiv. 5,40 mp

Supraf utila

19,40 mp

c.v.c. nr. 1050 / 2006

administrare R.A.E.D.P.P.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie Str. Poporului nr. 160 ( fost 156 )

Nr. inv. 11547

 

Supraf teren

1000,66 mp

Dispoz. Primar nr. 2236 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P.  nr. 7653 / 2006

p.v. nr. 97329 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie bdul Tomis nr. 118

Nr. inv. 11690

 

Supraf teren

307,91 mp (3/4 din 410,55 mp) si 3/4 din constructie

Dispoz. Primar nr. 919 / 2004

Protocol R.A.E.D.P.P.  nr. 4959 / 2004

p.v. nr. 55717 / 2004

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie

Bdul Ferdinand nr. 42

Nr. inv. 10846

 

Supraf teren

358,30 mp

cota indiviza

Sentinta civila nr. 1003 / 1999

Protocol R.A.E.D.P.P.  nr. 12076 / 2002 / 2005

P.V. nr. 6771/ 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie str. M. Kogalniceanu nr. 5-7

Nr. inv. 10209, 10210, 13523, 13524

 

Supraf teren

500 mp

supraf construita

385 mp

Dispoz. Primar  nr. 2515 / 2006

Protocol R.A.E.D.P.P. nr. 7660 / 2006-P.V. nr. 102625 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren si constructie bdul. Mamaia nr. 32

Nr. inv. 11374

 

Supraf teren

541,43 mp

Dispoz. Primar nr. 1132 / 2005

Protocol R.A.E.D.P.P. nr. 3170 / 2005

P.V. nr. 51867 / 2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005,

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Bd. Tomis nr. 5

Nr. inv. 10366

Supraf. Teren

60 mp

supraf. Utila

40 mp

 

Sent. Civ. 5378 / 1995

Adresele R.A.E.D.P.P. nr. 136683 / 2001, 58364 / 2002 si 126837 / 2003

Adresa Serv. Juridic 95644 / 2002

Adresa S.P.I.T. nr. B73233 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 29 LA H.C.L.M. NR. 591/2006

PRIVIND RADIEREA UNUI IMOBIL DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 423 / 2005, anexa 49

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, zona Pinguin

Supraf teren

800,27 mp

 

H.C.L.M. nr. 416 / 2050

Contract Schimb aut nr. 1135 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA