Hotărârea nr. 589/2006

Hotarare privind transmiterea / retragerea unor terenuri, situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 
HOTARARE

Privind transmiterea / retragerea unor terenuri, situate in municipiul Constanta,  din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de  13.12.2006;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnilor Consilieri Itu Adrian si Ali Nurhan, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism, Comisiei nr. 5 - juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 144227/30.11.2006, adresele RAEDPP Constanta nr. 129191/25.10.2006, 129194/25.10.2006, 129200/25.10.2006, 142379/27.11.2006;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand HCLM 109/2005, art. 3 conform caruia “Eventualele erori sau neconcordante rezultate din masuratori se vor reglementa ulterior prin alte hotarari ale Consiliului Local…”

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. “c”,  alin.5, lit. “a”, art.125 alin.1 si al art.120^7, alin.1, lit b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea -Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

                              

                                         HOTARASTE

 

Art.1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a unor terenuri proprietate privata a municipiului Constanta,  conform Anexei nr.1 si a  planurilor de situatie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2 – Se aproba retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta si trecerea in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta a unor terenuri proprietate privata a municipiului Constanta,  conform Anexei nr.2 si a  planurilor de situatie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3 – Predarea-Primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta. 

Art.4 – Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Urbanism, Directiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

       Prezenta Hotarare a fost adoptata de 27 consilieri din 27 membri.

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                      SECRETAR

 

                                                                                                              MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

Nr. 589/ 13.12.2006

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                ANEXA 1 LA H.C.L.M. nr.589/13.12.2006

 

 

NR. CRT.

SUPRAFATA

      (mp)

LOCALIZARE/ DESTINATIE TEREN

           OBSERVATII

1

St = 450,00

STATIUNEA MAMAIA

MAL LAC SIUTGHIOL, ZONA AQUA MAGIC

- TEREN

2

St = 490,15

STATIUNEA MAMAIA

 ZONA BAR MELODY

- TEREN

3

St  = 464,00

B-DUL LAPUSNEANU INTERSECTIE CU STR. SOVEJA

-TEREN

4

St = 10,00

STR. MIHAI VITEAZU

- Rectificare suprafata teren (5,00 mp)  transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM 156/2001 si terenul aferent spatiului comercial (conformCA si CU – 15,00 mp)

5

St = 1015,85 mp

COMPLEX AGROALIMENTAR KM. 5 STR. HATMAN ARBORE

-Transmitere teren aferent spatii comerciale complex agroalimentar Km 5 – str. Hatman Arbore

6

Sc = 14,87 mp

HALA PIATA IC BRATIANU

-Rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 61/1992

- Suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 284,87 mp

7

St = 270 mp

 

 

HALA PIATA IC BRATIANU

-Rectificare suprafata teren transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 195/2005

- Suprafata de teren aferent halei din Piata IC Bratianu aflata in administrarea RAEDPP va fi de 284,87 mp

8

St = 160,91 mp

SPATII COMERCIALE PIATA PESCARUS

-Transmitere teren aferent spatii comerciale Piata Pescarus

- Suprafata de teren aferent spatii comerciale Piata Pescarus aflata in administrarea RAEDPP va fi de 243,81 mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                ANEXA 2 LA H.C.L.M. nr.589/13.12.2006

 

 

NR. CRT.

SUPRAFATA

      (mp)

LOCALIZARE/ DESTINATIE TEREN

           OBSERVATII

1

St = - 6,00

PIATA AGROALIMENTARA Km. 4-5

- Rectificare suprafata teren (retragere drept de administrare pentru St = 6 mp) transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 61/1991 (870 mp) si suprafata de teren rezultata din masuratori conform documentatiei cadastrale nr. 16452 (864,00 mp)

2

Sc = - 49,15mp

COMPLEX AGROALIMENTAR KM. 5 STR. HATMAN ARBORE

-Rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP in baza HCLM 61/1992

 -Suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 1015,85 mp.

3

Sc = - 39,09 mp

SPATII COMERCIALE PIATA PESCARUS

-Rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 61/1992

Suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 243,81 mp

 

 

 

 

                                           PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului  Constanta

directia patrimoniu

serviciul Patrimoniu

Nr. 144227/30.11.2007                                     

          
 
REFERAT

 

Avand in vedere prevederile art.38, alin. 5, lit.”a” din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2 conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

In conformitate cu HCLM nr.109/2005 art. 3  conform caruia “Eventualele erori sau neconcordante rezultate din masuratori se vor reglementa ulterior prin alte hotarari ale Consiliului Local…”

Urmare a adreselor RAEDPP Constanta nr. 129191/25.10.2006, 129194/25.10.2006, 129200/25.10.2006, 142379/27.11.2006;  

Avand in vedere ca nu sunt inregistrate notificari conform Legii nr. 10/2001 si nici litigii pe rolul instantelor judecatoresti;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”c”, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniul public si privat al municipiului ;

         

           Supunem aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind transmiterea unor terenuri, situate in municipiul Constanta,  din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, conform anexelor si planurilor de situatie, dupa cum urmeaza:

 

 

 

NR. CRT.

SUPRAFATA

      (mp)

LOCALIZARE/ DESTINATIE TEREN

           OBSERVATII

1

St = 450,00

Statiunea Mamaia

Mal Lac Siutghiol, zona Aqua Magic

- teren

2

St = 490,15

Statiunea Mamaia

 zona Bar Melody

- teren

3

St = - 6,00

Piata Agroalimentara km. 4-5

- reglare suprafata teren (retragere drept de administrare pentru st = 6 mp) transmisa in administrarea RAEDPP conform hclm nr. 61/1991 (870 mp) si suprafata de teren rezultata din masuratori conform documentatie cadastrala nr. 16452 (864,00 mp)

4

St  = 464,00

B-Dul Lapusneanu intersectie cu str. Soveja

-teren

5

St = 10,00

str. Mihai Viteazu

- reglare suprafata teren transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM 156/2001 (5,00 mp) si terenul aferent spatiului commercial (CA si CU – 15,00 mp)

6

Sc = - 49,15mp

Complex Agroalimentar km. 5 str. Hatman Arbore

-rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP in baza hclm 61/1992

-suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 1015,85 mp.

7

St = 1015,85 mp

Complex Agroalimentar km. 5 str. Hatman Arbore

-transmitere teren aferent spatii comerciale Complex Agroalimentar Km 5 – str. Hatman Arbore

8

Sc = 14,87 mp

Hala Piata IC Bratianu

-rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP conform hclm nr. 61/1992

-suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 284,87 mp

9

St = 270 mp

Hala Piata IC Bratianu

-rectificare suprafata teren transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 195/2005

-suprafata de teren aferent halei din Piata IC Bratianu aflata in administrarea RAEDPP va fi de 284,87

 

10

Sc = - 39,09 mp

Spatii comerciale Piata Pescarus

-rectificare suprafata construita transmisa in administrarea RAEDPP conform HCLM 61/1992

suprafata construita aflata in administrarea RAEDPP va fi de 243,81 mp

11

St = 160,91 mp

Spatii comerciale Piata Pescarus

-transmitere teren aferent spatii comerciale Piata Pescarus

- suprafata de teren aferent spatii comerciale Piata Pescarus aflata in administrarea RAEDPP va fi de 243,81 mp

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU              SEF SERV. PATRIMONIU

  

     Ing. Ramona Daniela  DOSPINESCU                              Gratiela RUSU

 

SERVICIUL JURIDIC,                                  SERVICIUL PATRIMONIU

 

           c.j. Claudia CEALERA                                              Nelu MOCANU