Hotărârea nr. 585/2006

Hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Constanta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

Privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 13.12.2006.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avand in vedere prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată şi modificată prin Legea nr. 48/2003;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “d” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 - Se aproba atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa, conform planurilor de situaţie anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

► pentru strada  paralelă cu bd. Mamaia, amplasată în apropierea falezei Mării Negre, între str. Renaşterii şi strada Patriei, se atribuie denumirea « aleea Renaşterii »;

► pentru strada amplasata in zona Viile Noi, paralelă cu strada Comarnic, se atribuie denumirea « strada Lucernei » ;

► pentru strada amplasată în interiorul lotizării aprobate prin HCLM nr. 401/2005, între str. Lt. Economu, str. Mr. Şofran şi căminul de pensionari, se atribuie denumirea « intrarea Maior Şofran » ;

► pentru străzie situate în interiorul lotizării aprobate prin HCLM nr. 588/2005:

- între str. N – « Alexandru Bogza », str. O – « Dumitru Kiriac » şi str. X – « Constantin Bobescu » :

          ♦ se atribuie denumirea « strada Operei » pentru strada perpendiculară pe strada Baba Novac;

          ♦ se atribuie denumirea « strada Iosif Ivanovici » pentru străzile paralele cu strada Baba Novac, aflate în prelungirea străzii M – « Iosif Ivanovici ».

 

Art. 2 - Având în vedere HCLM nr. 536/2002 privind atribuirea  unor denumiri de străzi în municipiul Constanţa, care stabileşte pentru strada „E” din cartierul Compozitori denumirea de „strada Prelungirea Eduard Caudella”, conform planului de situaţie anexă la hotărâre; strada „E” este delimitată astfel: la nord-est – Academia Navală, la sud-vest - strada Rapsodiei, la sud-est – blocuri de locuinţe, la nord-vest – careurile I, II, III, IV şi XXIV. Ţinând cont de HCLM nr. 411/2003 privind atribuirea  unor denumiri de străzi în municipiul Constanţa, care stabileşte pentru strada din cartierul Compozitori (delimitată la nord – str. Eduard Caudella, la sud - strada Constantin Bobescu, la est – blocuri de locuinţe, la vest – careurile III, IV şi XXIV) denumirea de „strada Ion Vidu”. Cunoscând faptul că mai există în Constanţa o stradă cu această demunire, respectiv Ion Vidu, situată în zona Palas, se modifică HCLM nr. 411/2003 în sensul anulării atribuirii denumirii de „Ion Vidu” străzii situate în cartierul Compozitorilor.

 

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu - servicul G.I.S., Serviciului comunitar de evidenţa populaţiei şi stare civilă, Direcţiei  Coordonare Organizare a Consiliului Judeţean, în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului  Constanţa, spre ştiinţă.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                          CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                                        SECRETAR

 

    

CONSTANTA

NR 585/ 13.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 146718 / 06.12.2006

 

                       

                  Deoarece pe aceste străzi nou create în municipiul Constanţa se intenţionează eliberarea de  autorizatii de construire de locuinţe, iar proprietarii doresc atribuirea de numere de stradă pentru perfectarea actelor privind adresa de domiciliu, propunem spre avizare denumirile:

 

► pentru strada  paralelă cu bd. Mamaia, amplasată în apropierea falezei Mării Negre, între str. Renaşterii şi strada Patriei, conform planului anexat, propunem denumirea « aleea Renaşterii »;

 

► pentru strada amplasata in zona Viile Noi, paralelă cu strada Comarnic, conform planului anexat propunem denumirea « strada Lucernei » ;

 

► pentru strada amplasată în interiorul lotizării aprobate prin HCLM nr. 401/2005, între str. Lt. Economu, str. Mr. Şofran şi căminul de pensionari, conform planului de situaţie anexat propunem denumirea « intrarea Maior Şofran » ;

 

► pentru străzie situate în interiorul lotizării aprobate prin HCLM nr. 588/2005:

- între str. N – « Alexandru Bogza », str. O – « Dumitru Kiriac » şi str. X – « Constantin Bobescu », conform planului de situaţie anexat

          ♦ propunem denumirea « strada Operei » pentru strada perpendiculară pe strada Baba Novac;

          ♦ propunem denumirea « strada Iosif Ivanovici » pentru străzile paralele cu strada Baba Novac, aflate în prelungirea străzii M – « Iosif Ivanovici »;

- având în vedere HCLM nr. 536/2002 privind atribuirea  unor denumiri de străzi în municipiul Constanţa, care stabileşte pentru strada „E” din cartierul Compozitori denumirea de „strada Prelungirea Eduard Caudella”, conform planului de situaţie anexă la hotărâre; strada „E” este delimitată astfel: la nord-est – Academia Navală, la sud-vest - strada Rapsodiei, la sud-est – blocuri de locuinţe, la nord-vest – careurile I, II, III, IV şi XXIV. Ţinând cont de HCLM nr. 411/2003 privind atribuirea  unor denumiri de străzi în municipiul Constanţa, care stabileşte pentru strada din cartierul Compozitori (delimitată la nord – str. Eduard Caudella, la sud - strada Constantin Bobescu, la est – blocuri de locuinţe, la vest – careurile III, IV şi XXIV) denumirea de „strada Ion Vidu”. Cunoscând faptul că mai există în Constanţa o stradă cu această demunire, respectiv Ion Vidu, situată în zona Palas, propunem modificarea conţinutului HCLM nr. 411/2003 în sensul anulării atribuirii denumirii de „Ion Vidu” străzii situate în cartierul Compozitorilor.

 

 

 

 

                       

                        ARHITECT ŞEF,

                        Arh. Ionuţ TOMA

 

                                                                                    Elaborat, Cristina STAMAT

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

\n

Anexa 1
v«* tumucoNs sa.


<tP

KNIA

CONSTANTA

• M ^OllCTAMTfl


&Z5 LWTAZOMSî

P —) LMTATEfts»}

-1 S-«.e«nxJW

COWTV« WDtC r><n CONSTRUCTBI provizorii d» aliniament pf C2J *c«ss caro; cs ACC€SE IN CIA

regimoetHAc. CZZj SPATU VERZIA* tî • JiJ STRAa. Ate CA prorluricăS

L-Z-Zj ClRCUtATJiHn 5 ELLED PARCAJE ESJ COTEDEnmqj COTE DE NIVEL I ES3 SECTRjni prjn Ț

™ ssp’ CS3 ÎSS,^

CEZAFECTARE s.

notaAnexa 2Limita zonei studiate Construcții existente menținute

fi £S Teren ce face obiectul P.U.D. S = 5017,44 mp.

construcții

Circulație pietonală Circulație carosabilă Spatii verzi P+1+M Regim de înălțime

| Construcție propusa

--Limite construibile

retrageri maxime obligatorii P+2 Regim maxim de inattime P.O.T. maxim = 45 %

C.U.T. maxim = 1,5

Accese în clădiri Accese în garaj

Anexa 3V.CTT’»gQt'ARD CAVDE, ,


A.U DEM


5y Anqbet Gheorgnel


Anexa 4iorn


V&giM


anexa la

' HCLM Nk fâ’T'l JVW?

SECRETAR MUNICipe^ MARCELA Ș^ACHE Semnătura_

Pata

Anexa 5; coNfi

CU ORiClN


SECRETAR MUNICIPIU. MARCELA E^ACHE Semnăiura —-’fiîiiiHnuuj*

Dala    *--1

-P.3~


naaisvNia vnoz aavznfn OOOPI VW3S

3d W &