Hotărârea nr. 58/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 18/2004 (CARE MODIFICA H.C.L.M. NR.3/2002)REFERITOARA LA ACORDAREA UNEI SUME FIXE DE 150 LEI RON PERSOANELOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 80 ANI SI SOTILOR CARE ANIVERSEAZA 50 ANI DE CASATORIE

        Romania

  Judetul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 18/2004 (care modifica  H.C.L.M.

Nr.3/2002)REFERITOARA LA ACORDAREA UNEI SUME FIXE DE

150 LEI RON PERSOANELOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 80 ANI

SI SOŢILOR CARE ANIVERSEAZA 50 ANI DE CASATORIE


 


 

 


Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data
de 22.01.2006;

Luand in dezbaiere expunerea de motive prezentata de domnui Primar Radu Stefan Mazare, referatul intocmit de Directia Administrate Publica Locala inregistrat sub nr.6652/16.01.2006, avizul Comisiei juridice nr.5 si eel al Comisiei buget finante nr.l;

Vazand dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38 lit. „s" si ale art.46(l) din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

ART.l Se aproba modificarea art.l din HCLM nr.l8/2004 in sensul majorarii sumei de la 150 lei RON la 200 lei RON, suma ce se va acorda persoanelor care vor implini varsta de 80 ani, si sotilor care vor aniversa 50 ani de casatorie incepand cu data adoptarii prezentei.

ART.2 Celelalte articole ale HCLM nr.l8/2004 raman neschimbate.

ART.3 Compartimentul Comisiilor de Specialitate va comunica prezenta hotarare Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Financiare, Serviciului Stare Civil a si Prefectului Judetului Constanta.


-


 


Prezenta hotarare a tost adoptata de 24 Presedinte sedinta


consilicri din 27 membri

Contrasemneaza, Secretar

Marceia Enache


Constanta
Nr. 58/ 22.01.2006

BU. Tomis nT. 51;FaX: 0O40    41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


G0NSTAN7^      ROMANIA

Judetiil Constanta

Municipill Constanta

dlrectia administratie publica locala

NR.6652/16.01.2006

REFERAT


Privind modificarea sumei de la 150 lei RON la 200 lei RON
pentru persoanele care au implinit varsta de 30 de ani si sotiior care

aniverseaza 50 de ani de casatorie.

In temeiul prevederilor art.38 lit.'s” din Legea nr.215/1999 privind administratia publica locala, consiliile locale contribuie la realizarea masurilor de protectie sociala.

Incepand cu data de 01.01.2006 se modifica suma de la 150 lei la 200 lei reprezentand ajutoare pentru persoanele care au implinit varsta de 80 de ani si pentru sotii care aniverseaza 50 de ani de casatorie incepand cu anul 2006 din surse proprii ale bugetului local.

Fata de cele prezentate consideram ca sunt intrunite conditiile de legalitate si oportunitate pentru acordarea sumei de 200 lei persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani si sotiior care aniverseaza 50 de ani de casatorie.


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L. ANDREI SOZANSKI


BiL Toraii m. 51 :Fax: 0040-41 ■ 708101; Tel: 0040    41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA