Hotărârea nr. 578/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Vizireanu Stan si Nicoleta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+1E,

zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Vizireanu Stan şi Nicoleta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+1E, cu amenajarea a 2 locuri de parcare în limita terenului, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15837/3, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 41175 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14805/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Vizireanu Stan şi Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2384/2004 autentificat de notar public Anastase Eugen George.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. VIZIREANU STAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 578/13.12.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 130759 / 01.11.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Vizireanu Stan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Vizireanu Stan şi Nicoleta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15837/3, este proprietate Vizireanu Stan şi Nicoleta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2384/2004 autentificat de notar public Anastase Eugen.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – Palazu Mare III.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palazu Mare.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime Sp+P+1E cu destinaţia de locuinţă – două apartamente. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în limita terenului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la noua limită a terenului dinspre aleea de acces (existent 4,50 m lăţime, propus 8 m) ; retragere de 6,90 m din axul drumului de exploatare. 

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Sp+P+1E.

P.O.T. propus = 30 %             C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în PUZ

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1730/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Faţade

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 891/17993/2006                           - Aviz Mediu nr. 4892 RP/2006

- SC ELECTRICA nr.  1281/2006                 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Vizireanu Stan şi Nicoleta.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT