Hotărârea nr. 57/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M NR.383/2004 REFERITOR LA ACORDAREA DE FACILITATI, LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI ALTOR CATEGORII DE PENSIONARI, CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUN1CIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea H.C.L.M nr.383/2004

Consiliul Local Municipal Constanta intrunit in sedinta ordinara din data

De 22.01.2006;

Analizand expunerea de motive a domnului Primar, raportul comisiei nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget-finante , administrarea domeniului public si privat si raportul Directiei Financiare nr.4784/12.01.2006;

Vazand dispozitiile H.C.L.M nr.383/2004 privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta si altor categorii de pensionari, ca masura de protectie sociala ;

In temeiul prevederilor art. 38 lit."s" si art 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala:

HOTARASTE:

Art. 1 Se modifica art.2 din H.C.L.M nr.383/2004 , in sensul ca : " Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea facilitatilor, mentionate la art. 1 , se suporta 50 % de catre Regia Autonoma de Transport in Comun   si 50 % din bugetul local. "

Art.2 Celelelte articole ale H.C.L.M nr.383/2004 raman neschimbate.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare   Directiei Financiare , Directiei Administratie Publica Locala , Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta. .

Adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri

PRESEDINTELE   SEDINTEI,

CONTRAS EMN EAZA

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.57/ 22.01.2006