Hotărârea nr. 562/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si ANEXA, str. Salciilor nr. 101, teren in suprafata de 229,40 mp, proprietate Iusein Baiazid

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi ANEXĂ,

str. Sălciilor nr. 101, teren în suprafaţă de 229,40 mp,

proprietate Iusein Baiazid

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi ANEXĂ, str. Sălciilor nr. 101, teren în suprafaţă de 229,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19932, este proprietate Iusein Baiazid conform sentinţei civile nr. 1478/1999 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 18023/1998 precum şi încheierii din data de 25.02.1999 a Judecătoriei Constanţa, privind îndreptarea erorii materiale din sentinţa mai sus amintită.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. IUSEIN BAIAZID, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 562/ 13.12.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 102235 / 18.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Iusein Baiazid privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi ANEXĂ, str. Sălciilor nr. 101, teren în suprafaţă de 229,40 mp, proprietate Iusein Baiazid.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19932, este proprietate Iusein Baiazid conform sentinţei civile nr. 1478/1999 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 18023/1998.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 229,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sălciilor cu o deschidere de 5,86 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de locuinţă şi a unui imobil parter cu destinaţia de anexă gospodărească. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă, cu acces direct din strada Sălciilor.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 36,75 %                    C.U.T. propus = 0,66

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în PUG

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2212/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 4706 RP/2006

- Certificat de deces seria DM nr. 205368/1998

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi ANEXĂ, str. Sălciilor nr. 101, teren în suprafaţă de 229,40 mp, proprietate Iusein Baiazid.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT