Hotărârea nr. 559/2006

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 499/2005

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 499/2005

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 499/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE ATELIER CONFECŢII METALICE P+M, str. Comarnic nr. 80B, teren în suprafaţă de 1335 mp, în sensul schimbării destinaţiei imobilului P+M din atelier confecţii metalice în sediu administrativ cu garaj la parter, cu amenajarea a 8 locuri de parcare în limita terenului proprietate, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 1510/1 şi 6325, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14570 şi 16777 aşa cum rezultă din Încheierile nr. 17114/2000 şi, respectiv, 3754/2001 eliberate de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC WERT BAU SRL conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 3439/1998 autentificat de notar public Mariana Tuscali şi nr. 1367/2000 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Celelalte articole al HCLM nr. 499/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC WERT BAU SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 559/ 13.12.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 136041 / 10.11.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Stancu Florea, reprezentant al SC WERT BAU SRL, privind modificarea HCLM nr. 499/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE ATELIER CONFECŢII METALICE P+M, str. Comarnic nr. 80B, teren în suprafaţă de 1335 mp, proprietate SC WERT BAU SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 1510/1 şi 6325, este proprietate SC WERT BAU SRL conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 3439/1998 autentificat de notar public Mariana Tuscali şi nr. 1367/2000 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant industriale.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil de birouri P+M edificat conform AC nr. 81/2002.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1335 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Comarnic cu o deschidere de 18,96 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţia imobilului P+M din atelier confecţii metalice în sediu administrativ cu garaj la parter. Proiectul propune amenajarea a 8 locuri de parcare în limita terenului proprietate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la 17 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 4,44 %                     C.U.T. existent = 0,09

P.O.T. aprobat = 11,93 %                   C.U.T. aprobat = 0,24

P.O.T. propus = 11,93 %                    C.U.T. propus = 0,24

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2503/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie coindivizar autentificată sub nr.

- Reglementări edilitare sc.1:500                                1042/2001 de notar public Mariana Iosif

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10676/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 10453/2006

- Aviz Mediu nr. 7742 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1413/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 499/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE ATELIER CONFECŢII METALICE P+M, str. Comarnic nr. 80B, teren în suprafaţă de 1335 mp, proprietate SC WERT BAU SRL, în sensul schimbării destinaţiei imobilului P+M din atelier confecţii metalice în sediu administrativ cu garaj la parter.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT