Hotărârea nr. 545/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL ALIMENTATIE PUBLICA, str. Stefan cel Mare nr. 2, teren in suprafata de 2735,48 mp, proprietate SC ZORILE MARII SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE IMOBIL ALIMENTAŢIE PUBLICĂ,

str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 2735,48 mp,

proprietate SC ZORILE MĂRII SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 2735,48 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19712, este proprietate SC ZORILE MĂRII SRL conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria CT nr. 0025/01.1.0.1996 emis de Consiliul Judeţean Constanţa, contractului de cesiune nr. 2644/1999 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi actului adiţional autentificat sub nr. 3262/1999, rectificat sub nr. 6823/2000 de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC ZORILE MĂRII SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 545/ 13.12.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 123458 / 12.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ZORILE MĂRII SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 2735,48 mp, proprietate SC ZORILE MĂRII SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19712, este proprietate SC ZORILE MĂRII SRL conform contractului de cesiune nr. 2644/1999 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi actului adiţional autentificat sub nr. 3262/1999, rectificat sub nr. 6823/2000 de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor turistice conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un restaurant D+P care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2735,48 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ştefan cel Mare cu o deschidere de 19,95 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea imobilului parter existent pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de alimentaţie publică. Proiectul propune amenajarea unui spaţiu pentru birou şi a unei camere pentru odihnă la etaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E.

P.O.T. existent = 89,94 %                   C.U.T. existent = 1,05

P.O.T. propus = 89,94 %                    C.U.T. propus = 1,95

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.3042 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500  

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10679/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 10494/2006

- Aviz Mediu nr. 6846 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1423/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1381/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, str. Ştefan cel Mare nr. 2, teren în suprafaţă de 2735,48 mp, proprietate SC ZORILE MĂRII SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT