Hotărârea nr. 541/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – ALIMENTATIE PUBLICA si CAZARE, bd. Lapusneanu nr. 184B, teren in suprafata de 544,45 mp, proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi CAZARE,

bd. Lăpuşneanu nr. 184B, teren în suprafaţă de 544,45 mp,

proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi CAZARE, cu asigurarea a 12 locuri de parcare în limita proprietăţii, bd. Lăpuşneanu nr. 184B, teren în suprafaţă de 544,45 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12924, este proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 535/2003 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ATLANTIDA GRAMA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.541/ 13.12.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 145885 / 05.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ATLANTIDA GRAMA SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi CAZARE, bd. Lăpuşneanu nr. 184B, teren în suprafaţă de 544,45 mp, proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12924, este proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 535/2003 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din UTR 16 ZIS – servicii, comerţ conform PUZ – Laccul Tăbcărie.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 544,45 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Alexandru Lăpuşneanu cu o deschidere de 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+1E cu destinaţia de club la subsol, alimentaţie publică la parter şi cazare la etaj. Proiectul propune amenajarea a 12 locuri de parcare la parterul imobilului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 16 m de la bulevard – pentru parter, etajul va fi retras doar 11 m.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E (maxim 8 m).

P.O.T. propus = 31,16 %                    C.U.T. propus = 0,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1098/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500  

- Plan parcare             

- Perspective – studiu volumentric

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 233/12039/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10566 /2006

- SC ELECTRICA nr. 844 /2006                    - Aviz Sanitar nr.2- 3765/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 4580 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1546/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi CAZARE, bd. Lăpuşneanu nr. 184B, teren în suprafaţă de 544,45 mp, proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT