Hotărârea nr. 535/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+5E, bd. Mamaia nr. 250, teren in suprafata de 350 mp, proprietate Balba Alexandru Ovidiu si Claudia Olguta

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+5E,

bd. Mamaia nr. 250, teren în suprafaţă de 350 mp,

proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 13.12.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+5E, bd. Mamaia nr. 250, teren în suprafaţă de 350 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3115, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6841 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2488/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa conform contractului de schimb nr. 427/2000 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BÂLBĂ ALEXANDRU OVIDIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.535/ 13.12.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 143709 / 29.11.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Bâlbă Alexandru Ovidiu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+5E, bd. Mamaia nr. 250, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3115, este proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa conform contractului de schimb nr. 427/2000 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii după demolare.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 350 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Delfinariu. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia cu o deschidere de 12,51 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+5E cu destinaţia de birouri. Proiectul propune amenajarea demisolului ca parcare pentru 8 autoturisme şi asigurarea la parter a 8 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 10,80 m de la stradă pentru parter; se menţine la aliniament pentru etaje.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+5E.

P.O.T. propus = 85,60 %                    C.U.T. propus = 4,39

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3451/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Plan parcare demisol şi parter

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10694/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 11070/2006

- Aviz Mediu nr. 7404 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1436/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+5E, bd. Mamaia nr. 250, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT