Hotărârea nr. 522/2006

Hotarare privind completarea HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                                  HOTARARE

Privind completarea HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data

de 13.12.2006;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, referatul nr.142738/27.11.2006          al Directiei Organizare si Informatizare, precum si avizul Comisiei nr. 5 juridica;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit. a si art. 1207 alin.1, lit.b  din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE:

                Art.l Se completeaza Capitolul 3 - Reguli si proceduri de lucru generale cu

“ Procedura privind modalitatea de afisare a documentelor la avizier”, astfel:

In scopul afisarii de documente sau informatii la avizierul institutiei (la orice sediu), compartimentele din cadrul Primariei trebuie sa trimita informatiile (documentele) insotite de o adresa catre Directia Organizare si Informatizare, in care sa se specifice urmatoarele:

-          temeiul legal in baza caruia este necesara afisarea;

-          perioada de afisare (data initiala si data finala);

In baza adresei primite, Directia Organizare si Informatizare va afisa informatiile (documentele) transmise si se va ingriji de respectarea termenelor de afisare.

Se interzice afisarea (lipirea) de documente pe geamurile usilor sau pereti.

             Art.2 Se modifica titlul HCLM nr.491/06.11.2002 din Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Constanta  in Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului, precm si la toate hotararile ulterioare, astfel :

-          HCLM nr.336/30.07.2003;HCLM nr.41/17.02.2004 ;HCLM nr.395/29.09.2004 ;

-          HCLM nr.491/23.12.2004 ;HCLM nr.494/23.12.2004 ;HCLM nr.13/29.01.2005 ;

-         HCLM nr.344/25.07.2005 ;HCLM nr.7/20.01.2006 ;HCLM nr.218/29.06.2006 ;

Peste tot, unde in continutul hotararilor mai sus mentionate s-a folosit titulatura de aparat propriu al Consiliului local al municipiului Constanta, se va considera, incepand cu data prezentei ca este vorba de aparatul de specialitate al Primarului.

Art.3 Celelalte dispozitii cuprinse in HCLM nr.491/06.11.2002 raman neschimbate.

Art.4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor Primariei  in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.
             Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de  27   consilieri din 27 de membri.
PRESEDINTE SEDINTA                                                               CONTRASEMNEAZA  SECRETAR
CONSTANTA,
NR.
522/13.12.2006